Spildevandsafgiftsloven blev ændret med lov nr. 522 fra 2009 (Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love). Det var i 2009 ikke klart, præcist, hvornår ændringerne skulle træde i kraft, da kompetencen til at fastsætte ikrafttrædelses-tidspunkterne efter ændringsloven blev delegeret til skatteministeren.

Skatteministeren har her i december måned gjort brug af denne kompetence til at fastsætte, at fra og med 1. januar 2012 skal spildevandsanlægsanlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 PE eller mere efter spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1 opgøre den udledte vandmængde efter måler. Dette er til forskel fra den nuværende bestemmelse i § 7, stk. 1, hvorefter der kun er pligt til at opgøre vandmængden ved måling, hvis denne pligt fremgår af udledningstilladelsen. Ikrafttrædelsestidspunktet d. 1. januar 2012 fremgår af bekendtgørelse nr. 1130, 2011.

Der er mere information på SKATs hjemmeside.

DANVA har i 2009 lavet en artikel om ændringerne i spildevandsafgiftsloven.

DANVA har spurgt SKAT om, hvornår afgiftsforøgelsen på 50 % i spildevands-afgiftslovens § 3 træder i kraft. SKAT svar er, at dette endnu er uvist.

Yderligere information

For yderligere oplysninger kontakt Jens Plesner, DANVA, tlf. 8793 3560, email: jpl@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.