Efter mange drøftelser mellem SKAT, revisorernes brancheforening, FSR, og DANVA har SKAT besluttet at fastholde deres signal om, at den skattemæssige indgangsværdi for vandselskaber skal findes på basis af en indkomstbaserede værdiansættelsesmetode (DCF-modellen).

SKAT offentliggjorde 10.06.2011 den digitale vejledning (ISBN 17302337). Vejledningen kaldes også for pixi-vejledningen og kan læses på SKATS hjemmeside her…

DANVA kan IKKE tilslutte sig de principper, som pixi-vejledningen er baseret på. Principperne er nemlig anvendt i flere konkrete sager, og det er tilsyneladende resulteret i skattemæssige værdier på omkring 20% af de regulatoriske værdier (POLKA). På denne baggrund kan DANVA heller ikke anbefale at følge vejledningen. Det bemærkes i øvrigt, at det fremgår af vejledningen at forsyningerne ikke er bundet heraf.

Vælger selskaberne at selvangive på grundlag af POLKA-værdierne, vil det være op til SKAT at komme med et modspil ved en skattekontrol.

Vi vil i den situation anbefale, at forsyningerne drøfter situationen med deres respektive revisorer – herunder strategien overfor SKAT. I hvilket omfang vil man bruge ressourcer på at diskutere principperne i pixi-vejledningen? Kan det være interessant/relevant at gøre indsigelse i forhold til SKATs værdiansættelse allerede nu med henblik på at få SKAT til at dokumentere, at deres beregninger afspejler markedsværdien?

DANVA lægger med andre ord op til, at forsyningerne alvorligt overvejer at anke SKATs endelige afgørelse til Landsskatteretten (administrativ instans). Landsskatteretten skal have 1-2 år til at fremkomme med en afgørelse. Når sådanne foreligger vil DANVA på vegne af branchen arbejde for, at principielle sager bringes for de almindelige domstole.

Foreningen vil sideløbende fortsætte det politiske pres – og i den forbindelse kan det oplyses, at KL har tilkendegivet, at de også vil være aktive på denne front.

I øvrigt kan der læses mere om vandsektorens skattemæssige indgangsværdier i en artikel fra KPMG.