I skrivende stund er DANVAs advokater fra Kromann Reumert ved at lægge sidste hånd på sagerne vedrørende Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand, inden sagerne i næste uge skal hovedforhandles i Højesteret.

De to sager er allerede fra starten blevet anset som principielle og blev derfor også henvist fra byretterne til Østre Landsret til 1. behandling. Ved henvisningen blev der lagt vægt på, at sagerne både var af principiel karakter og måtte anses for at have en sådan væsentlig samfundsmæssig rækkevidde, at de burde kunne indbringes for Højesteret i 2. instans uden særlig tilladelse, bl.a. henset til:

  • at de principielle spørgsmål udspringer af en politisk aftale,
  • at sagerne vil være prøvesager for ca. 260 vandselskaber,
  • at SKAT i 2014 alene har truffet ca. 500 afgørelser vedrørende ændring af afskrivningsgrundlaget med et så stort beløb som 125 mia. kr., samt
  • at valget af værdiansættelsesmetode ved overgang til skattepligt i en sektor, der er underlagt hvile-i-sig-selv lovgivning, ikke tidligere har været forelagt domstolene.

Under sagens behandling ved Østre Landsret blev der udmeldt syn og skøn, hvor Skatteministeriet og Hvidovre Vand stillede hhv. 16 og 19 spørgsmål til en skønsmand, som landsretten havde udpeget. Skønsmanden konkluderede bl.a., at den af SKAT anvendte værdiansættelsesmetode ikke er egnet, men at man i stedet bør anvende en eller anden form for genafskaffelsespriser, sådan som selskaberne i øvrigt også har gjort.

For Højesteret, hvor sagerne altså nu behandles i 2. instans, er sagernes principelle karakter endnu engang blevet understreget. Højesteret stiller således med 7 dommere til hovedforhandlingen mod de normale 5. Forhøjelsen til 7 dommere sker alene i særligt principielle sager og andre sager af særlig vigtighed.

Hovedforhandlingen strækker sig over to hele retsdage, hvilket også er påkrævet, da der i sagerne for Højesteret er indgivet over 1.200 siders dokumentation og bevisførelse, udover parternes processkrifter og skønsmandens besvarelser af parternes spørgsmål. Hertil kommer så over 1.000 siders love, regler, domme mv, som parterne påberåber sig til støtte for deres påstande.

Efter hovedforhandlingens afslutning voterer Højesteret, og der afsiges sædvanligvis dom 1-2 uger efter.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk