I den nye vandsektorlov (§ 2 stk. 4) er der indført pligt for de vand- og spildevandsforsyninger og vandselskaber, som er omfattet af loven, om at indberette til Forsyningssekretariatet.

Konkurrencestyrelsen har udarbejdet et skema til brug for anmeldelse, således at det allerede nu er muligt at foretage indberetning. Skemaet kan findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på adressen: http://www.konkurrencestyrelsen.dk/tilsyn/forsyningssekretariatet-vand/anmeldelse-til-forsyningssekretariatet/

Skemaet kan også benyttes af de vandselskaber, der ikke er omfattet af loven men som alligevel ønsker at deltage i den resultatorienterede benchmarking efter vandsektorlovens § 4 stk. 3.

Det forventes, at anmeldelsesskemaet fremadrettet erstattes af en elektronisk anmeldelsesservice.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at undladelse af at indgive anmeldelse efter § 2 stk. 4 er underlagt bødestraf jf. Vandsektorlovens § 30, men at hjemlen til at fastsætte en frist for anmeldelse ( § 2 stk.5) endnu ikke er udnyttet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.