Hovedforhandlingen i Højesteret i retssagerne vedrørende den skattemæssige værdisætning af Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand sluttede i fredags, 26.10.2018, efter to intense dage i Højesteret.

De to sager er prøvesager for 273 andre vandselskabers sager, som Landsskatteretten har stillet i bero, indtil Højesterets domme foreligger.

Sagerne er allerede fra starten blevet behandlet som principielle og af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde, og pga. sagernes vigtighed og principielle karakter deltog der syv (mod normalt fem) dommere i Højesteret.

Højesteret afsiger dom torsdag 08.11.2018 kl. 12. Og fra dette tidspunkt vil dommene være tilgængelige på rettens hjemmeside., http://www.hoejesteret.dk/om/afgoerelser/Pages/default.aspx

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.