Baggrund

Energitilsynet blev i starten af 2011 opmærksom på, at spildevandsselskaber producerer energi i stort omfang. Kommunerne har hidtil kun indberettet om sådanne aktiviteter i et meget lille omfang (2-3 største producenter).

Energitilsynets aktivitet tager afsæt i, at de har tilsyn med kommunernes el- og varmevirksomheder (Elforsyningslovens §§ 37 og 37 a). Således indberetter kommunerne hvert år til Energitilsynet, om kommunerne har modtaget midler fra deres el- og varmevirksomheder og om der er overført midler fra el- og varmeaktiviteter til affald- eller spildevandshåndtering.

Konsekvensen kan være, at Indenrigsministeriet trækker kommunerne i deres bloktilskud, såfremt at der er sket pengeoverførsel mellem de kommunale aktiviteter.

Energitilsynet antager i øjeblikket, at der ikke er grundlag for at have en mistanke om, at der pågår varmeproduktion i et sådant omfang, at det går ud over undtagelses-bestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Dette forklarer Energitilsynets fokus på el.

Juraen

Udgangspunktet

De centrale bestemmelser i Elforsyningsloven er §§ 37, 37a stk. 3, 4 og 6.

Energitilsynet har øje for, om der sker overførsel af midler fra el- og varmeaktiviteter til affalds- og spildevandshåndering. Dette hænger sammen med, at al el-produktion er omfattet af El-forsyningsloven. Tilsynets opfattelse er følgelig, at såfremt der sker el-produktion i et spildevandsselskab – og penge måtte være indgået i dette selskabs økonomi – så er der sket en overførsel af midler fra en el-aktivitet til en spildevands-aktivitet.

I forhold til varmeproduktion er regelsættet knapt så rigidt. Varmeproduktion i spildevandsselskaber vil ofte være omfattet af undtagelsesbestemmelser i Varme-forsyningsloven, således at der ikke er krav om, at der skal ske selskabsgørelse af denne varmeaktivitet. I princippet vil der dog kunne være situationer, hvor spildevands-selskabets varmeproduktion er omfattet af Varmeforsyningsloven. I giver fald vil der i princippet være sket en overførsel af midler fra en varmeaktivitet til en spildevands-aktivitet.

Derudover har vi Vandsektorlovens § 19 stk. 1, hvorefter vand- eller spildevands-forsyningsaktiviteter skal være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter fra andre forsyningsbrancher som el, varme, naturgas og affald.

Der er forventning om, at bestemmelsen formulering ændres i foråret 2012, således, at der sker en ophævelse af kravet om selskabsmæssig adskillelse af vandselskabets hovedaktivitet og aktivitet vedrørende el- og varmeforsyning.

Dispensation fra selskabskravet i Elforsyningsloven

Når den omtalte ændring af Vandsektorlovens § 19 vedtaget i Folketinget, vil det være muligt for Energitilsy-net at give dispensationer fra selskabskravet i Elforsyningsloven (§ 37 a stk. 4). Dispensationen skal søges efter Elforsyningslovens § 2 stk. 4. Styrelsen bestemmer på vegne af ministeren – sagerne vil m.a.o. ikke blive vurderet efter bekendtgørelser baseret på § 2 stk. 4.

I det øjeblik at spildevandsselskabets opnår en dispensation, så er det lovligt, at spildevandsselskabet har midler hidhørende fra el-produktion. Og det vil ikke være relevant at vurdere på modregning i bloktilskuddet.

Praksis er, at vurderingen tager hensyn til:

  • Om el-produktionen har nær sammenhæng med den primære aktivitet i spildevandselskabet
  • Fremtidig selvstændigt regnskabsførelse for el-aktiviteten

Der sker m.a.o. ikke en vurdering af produktionsomfanget målt i effekt (kW). Energistyrelsen mener tydeligvis ikke, at der kan gives dispensation, når el-produktionen er baseret på aktiviteter som eksempelvis vindmøller og solceller mm. Styrelsen vil være meget restriktiv – og der kan ikke påregnes dispensation fra hele Elforsyningsloven – men blot fra kravet om selskabsdannelse.

Det er værd at bemærke, at der dog fortsat vil være et forbud mod at anvende midler, der stammer fra el-aktiviteterne til spildevandsformål, se Elforsyningslovens § 37 a stk. 4. Sker dette alligevel, vil der kunne ske modregning i kommunens bloktilskud, se § 37 a stk. 6.

Dispensation efter Varmeforsyningsloven

Energistyrelsen oplyser, at der i øjeblikket ikke er nogen hjemmel til at dispensere fra kravet om selskabs-dannelse i Varmeforsyningsloven. Dette kunne have interesse for de spildevandsselskaber, hvis varmeaktivitet måtte være omfattet af denne lov. Som nævnt er der visse varmeaktiviteter, som ikke er omfattet af Varmeforsyningsloven.

Der er dog forventning om, at der snart kommer en dispensationsregel i Varmeforsyningsloven.

Etablering af energiselskab

Såfremt at vandselskabet etablerer et energiselskab, så kan et blik på regnskabet vise, om der er sket overførsel af midler til andre kommunale aktiviteter – som kan medføre modregning i bloktilskuddet. Det er kommunalbestyrelsen, som forestår indberetningen til Energitilsynet.