DANVA orienterede på foreningens hjemmeside d. 4. januar om ændringer i afgift på ledningsført vand og spildevand, der trådte i kraft d. 1. januar 2012.

Der har været tvivl om, hvorvidt ændringer i vand- og spildevandstakster som følge af ændringer i statslige afgifter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. DANVA har været i dialog med Naturstyrelsen herom.

På baggrund af dialogen har DANVA fået det indtryk, at Naturstyrelsen har følgende opfattelse:

- Hvis ændringer i vand- eller spildevandstakster sker alene som følge af ændringer i de statslige afgifter - og på et tidspunkt, hvor den ordinære, årlige takst fastsættelse og godkendelse (jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1) ikke kan tage hensyn dertil skal takstændringerne ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

- Tidsforløbet har været meget presset. Som følge heraf har det kun i meget begrænset omfang været muligt for vand- og spildevandsselskaberne at inkorporere afgiftsændringerne i taksterne pr. 1. januar 2012. Naturstyrelsen anser det for juridisk uproblematisk, at selskaberne først efter 1. januar 2012, får ændret taksterne, således at selskaberne kan få dækket omkostninger til afgifterne for hele året 2012.

- Det ovenfor anførte gælder uanset den konkrete udformning af takstbladet. Eksempelvis gør det ingen forskel, om afgifter står opført som en særskilt post på takstbladet eller om de indgår som del af driftsbidraget og derfor ikke er særskilt nævnt.

Det skal understreges, at ovenstående er udtryk for en foreløbig vurdering. Naturstyrelsen vil snarest komme med en udmelding. Når dette sker, vil DANVA informere herom på hjemmesiden og ved nyhedsbrev.

De meget nye lovbestemmelser om ændringerne i drikkevandsafgifterne fremgår af §§ 3 – 5 og § 7, stk. 1, stk. 15 og stk. 16 i lov nr. 1384 af 28. december 2011. SKAT har lavet en udemærket beskrivelse af ændringerne, hvor man bl.a. kan læse de nøjagtige afgiftssatser for de kommende år - læs her...

For så vidt angår ændringerne i spildevandsafgiftsloven – læs mere her...

Baggrund

I november og december 2011 har DANVA haft omfattende dialog med skatteministeriet, personer involveret i finanslovsforhandlingerne og KL. I denne dialog har emnet været ændringerne af reguleringen af den hidtidige drikkevandsafgift og afgiften af ledningsført vand.

Et af de emner som var til diskussion var de administrative udfordringer, der kunne opstå, når vandselska-ber evt. skulle have deres forhøjede takster grundet afgifterne godkendt af kommunalbestyrelsen. Helt frem til julen har foreningen diskuteret de nævnte lovændringer - herunder hvem der skulle betale den nye afgift - med de nævnte aktører.

I uge 1, 2012 har foreningen med Naturstyrelsen drøftet behovet for kommunalbestyrelsens godkendelse af takstforhøjelsen grundet lovændringerne.

Spørgsmål?

Kontakt konsulent Jens Plesner, T: 8793 3560, E: jpl@danva.dk.