DANVA orienterede på foreningens hjemmeside d. 4. januar og d. 9. januar (læs) om ændringer i afgift på ledningsført vand og spildevand, der trådte i kraft d. 1. januar 2012. Det følgende er en opfølgning og uddybning af DANVAs meddelelse d. 9. januar.

Der har været tvivl om, hvorvidt ændringer i vand- og spildevands-takster som følge af ændringer i statslige afgifter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. DANVA har været i dialog med Naturstyrelsen herom.

Kort fortalt er det Naturstyrelsen opfattelse, at hvis ændringer i vand- eller spildevandstakster sker alene som følge af ændringer i de statslige afgifter - og på et tidspunkt, hvor den ordinære, årlige takst fastsættelse og godkendelse (jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1) ikke kan tage hensyn dertil skal takstændringerne ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Læs hele Naturstyrelsens udmelding her.

Ud over den oven for omtalte skriftlige udmelding fra Naturstyrelsen, har styrelsen også pr. telefon givet udtryk for det følgende:

  • Naturstyrelsen anser det for juridisk uproblematisk, at selskaberne først efter 1. januar 2012, får ændret taksterne, således at selskaberne kan få dækket omkostninger til afgifterne for hele året 2012.
  • Det ovenfor anførte gælder uanset den konkrete udformning af takstbladet. Eksempelvis gør det ingen forskel, om afgifter står opført som en særskilt post på takstbladet eller om de indgår som del af driftsbidraget og derfor ikke er særskilt nævnt. 

De meget nye lovbestemmelser om ændringerne i drikkevandsafgifterne fremgår af §§ 3 – 5 og § 7, stk. 1, stk. 15 og stk. 16 i lov nr. 1384 af 28. december 2011. SKAT har lavet en udemærket beskrivelse af ændringerne, hvor man bl.a. kan læse de nøjagtige afgiftssatser for de kommende år - læs mere på SKATS hjemmeside her.

For så vidt angår ændringerne i spildevandsafgiftsloven – læs mere her.

Baggrund

I november og december 2011 har DANVA haft omfattende dialog med skatteministeriet, personer involveret i finanslovsforhandlingerne og KL. I denne dialog har emnet været ændringerne af reguleringen af den hidtidige drikkevandsafgift og afgiften af ledningsført vand.

Et af de emner som var til diskussion var de administrative udfordringer, der kunne opstå, når vandselskaber evt. skulle have deres forhøjede takster grundet afgifterne godkendt af kommunalbestyrelsen. Helt frem til julen har foreningen diskuteret de nævnte lovændringer - herunder hvem der skulle betale den nye afgift - med de nævnte aktører.

I uge 1, 2012 har foreningen med Naturstyrelsen drøftet behovet for kommunal-bestyrelsens godkendelse af takstforhøjelsen grundet lovændringerne.

Spørgsmål?

Jurist i Naturstyrelsen, Anne Christine Matzon (tlf.: 7254 4877, mail: ancma@nst.dk).

Konsulent Jens Plesner, DANVA (tlf.: 8793 3560, mail: jpl@danva.dk).