DANVA ønsker en særregel, som sikrer, at skattelovgivningen understøtter de nationalpolitiske og lokale ønsker om at animere spildevandsforsyninger til at medfinansiere kommunale og private klimaprojekter med fokus på håndtering af tag- og overfladevand.

Ovenstående er nødvendigt med henblik på at sikre, at:

 • Den skattemæssige usikkerhed ikke fortsat udgør en barriere for samfundsøkonomisk fornuftige klimatiltag.
 • Der ikke opstår et utilsigtet skattemæssigt provenu på forsyningers medfinansieringsaktivitet på klimaområdet.
 • Forsyningerne (reelt forsyningernes kunder) ikke skal betale mere og tidligere skat, da der ikke er fradrag for deres medfinansiering af kommunale og private klimatiltag.
 • Branchen ikke skal bebyrdes med store omkostninger til at afklare skattemæssige og andre usikkerheder via ”anmodning om bindende svar”, når forsyningerne reelt blot er ”formidler” af midler til andres, ganske vist fornuftige, klimaaktiviteter.

Konkret er det foreningens primære ønske, at spildevandsforsyningerne skattemæssigt er uberørte, som vi kender det fra håndteringen af pensionsmidler til de tjenestemandsansatte. Det kendetegnende er, at forsyningerne blot er formidler. En alternativ måde, som dog klart er sekundær til førnævnte, kunne være en eksplicit særregel, hvorefter forsyningernes omkostninger til andres klimatiltag skattemæssigt anses som driftsomkostninger.

Desværre har der også vist sig at være adskillige momsmæssige udfordringer, som bør elimineres med henblik på, at de ikke udgør en barriere for forsyningernes engagement.

Næste skridt

DANVA kontakter igen det politiske niveau, og medlemmerne opfordres til, såfremt de fremsender anmodning om bindende svar til SKAT, at sende en kopi til DANVA. DANVA vil dernæst på direkte forespørgsler videreformidle disse anmodninger til medlemmer – ligesom evt. svar fra SKAT vil blive synliggjort, når foreningen får kendskab til disse.

Baggrund

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 har resulteret i, at Miljøministeren har sikret en regulering, hvorefter at forsyningernes over spildevandstaksterne under visse betingelser kan understøtte kommunale og private investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af tag- og regnvand.

Sommeren 2013 fremsendte DANVA ovenfor nævnte ønske for daværende skatteminister Holger K. Nielsen, som i sit septembersvar fastslog, at der ikke ville blive indført særregler for forsyningerne, som giver adgang til at kunne foretage skattemæssige afskrivninger på aktiver, de ikke ejer eller er medejer af.

Det er vores indtryk, at forsyningernes tilgang til klimaaktiviteterne efterfølgende har været vidt forskellige:

 • Kommunen har klare visioner på klimaområdet og opfodrer kraftigt den forsyning, som de ejer, til at deltage i finansiering – uanset uklarheder på det skattemæssige område. Devisen er: Det må ordne sig.
 • Nogle forsyninger og kommuner er tilbageholdende, da finansieringen forudsætter meget arbejde/bureaukrati, og der er skattemæssige usikkerheder. Devisen er: Vi gør noget, når foregangs-mændene har gjort sine erfaringer.
 • Nogle enkelte forsyninger går den lange, tidskrævende og bekostelige vej at få indhentet bindende svar fra SKAT. Devisen er: God ide, men beslutningen skal tages på et afklaret grundlag.

Opsamlende kan det siges, at der ikke er igangsat så mange medfinansieringsprojekter, som der er potentiale til – og de igangsatte projekter er sket i håb om, at politikerne vil rette lovgivningen til.

Status og perspektiver

Så vidt det er os bekendt, har blot én spildevandsforsyning fået sin anmodning om bindende svar behandlet i Skatterådet/SKAT – og det er Frederiksberg Kloakforsyning A/S

Frederiksbergs anmodning angik den skattemæssige behandling af investeringer samt drift og vedlige-holdelsesomkostninger på to projekter, der angik dels afvanding af vejområde dels nedsivning på et parkeringsområde. Heldigvis gik SKAT fra at være negativ i sin indstilling til at være positiv, og Skatterådet bakkede op med at tilkendegive, at forsyningen skattemæssigt kan aktivere og afskrive på investerings-omkostninger – og i relation til omkostninger til drift og vedligeholdelse kan der ske fradrag for disse.

Ulempen ved bindende svar er, at processen er lang (4-5 måneder ved nye emner) og ressourcekrævende bl.a. på grund af involvering af skatteeksperter. Dertil kommer, at disse sager altid vil være konkrete – og kun i begrænset og ukendt omfang vil kunne danne præcedens. Enhver skatterådgiver vil på nuværende tidspunkt anbefale forsyningen at anmode om bindende svar på grund af den skattemæssige usikkerhed.

Den konkrete afgørelse fra Skatterådet synliggør nogle problemstillinger bl.a:

 • Hvornår vil SKAT anse et klimatiltagsanlæg som værende et ”spildevandsanlæg” i skattemæssig henseende? Hvilket har betydning for afskrivningsadgangen på aktivet.
 • Hvornår vurderes der ikke at være afskrivning, da der ikke i SKATs øjne er tale om værdi-forringelse? Dette har også betydning for afskrivning ifølge statsskatteloven.
 • Over hvor lang tid skal det konkrete projekt afskrives i skattemæssig henseende? Beskatningen af indtægten sker over 10-25 år, og et spildevandsaktiv kan i princippet have en levetid på eksempelvis 75 år. Denne asymmetri er uhensigtsmæssig og skaber et finansieringsbehov hos spildevandsforsyningerne.
 • Hvorledes vil SKAT forholde sig til forgæves afholdte omkostninger, der bl.a. kan opstå grundet afdækning af muligheder for at medfinansiere – og Forsyningssekretariatets efterfølgende afslag ift. at anse omkostningen som noget, der kan give et tillæg til prisloftet?

Som tidligere antydet har der desværre også vist sig flere momsmæssige uklarheder. Vi ønsker, at forsyningerne er uberørte.

Der synes bl.a. brug for en eksplicit regel for håndteringen af kommunernes momsrefusion som opfølgning på forsyningernes afholdelse af de nævnte omkostninger, idet kommunerne efter de nuværende regler vil risikere en øget omkostning til projektet gennem den kommunale momsrefusionsordnings § 5.

Vil du vide mere?

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk