Flere spildevandsforsyningsselskaber, som har valgt eller påtænker at medfinansiere kommunale og/eller private klimatilpasningsprojekter, har hidtil desværre ikke kunnet være sikker på den skattemæssige behandling af omkostninger og indtægter i den forbindelse. Men det lysner.

Det kan nemlig oplyses, at Frederiksberg Kloak A/S har anmodet SKAT om en bindende udtalelse i forhold til den skattemæssige behandling af investeringer samt drift- og vedligeholdelsesomkostninger i nogle konkrete medfinansieringsprojekter (afvanding af vejområde og nedsivning på parkeringsområde).

Heldigvis synes SKAT at være positivt stemt i deres indstilling til Skatterådet. SKATs indstilling er således, at vandselskabet skattemæssigt kan aktivere og afskrive på investeringsomkostninger – og i relation til omkostninger til drift og vedligeholdelse er indstillingen, at der skattemæssigt kan ske fradrag for disse.

Der er forventning om, at Skatterådet inden udgangen af februar eller primo marts 2014 har truffet en beslutning.

Baggrund og uddybning

Vandselskaberne kan medfinansiere klimatilpasningsprojekter, som er beliggende i og på veje, vandløb og rekreative områder, såfremt at dette er nødvendigt af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Dette er en konsekvens af ændringen af betalingsloven og den tilhørende bekendtgørelse ((nr. 89/2013). Hvorledes pengestrømmene skal håndteres i prisloftregi er eksplicit reguleret.

Den skattemæssige behandling af vandselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter har hidtil været uklar. Konsekvenserne af at selskaberne hverken får afdrags- eller afskrivningsmuligheder er, at der alt andet lige vil ske en beskatning af selskaberne tidligere og i højere grad end ellers.

DANVA var sommeren 2013 i dialog med Skatteministeren, som blot forholdt sig konkret til, at der ikke kan gives afskrivninger på anlæg, som vandselskaberne ikke selv ejede. Ministeren opfordrede til, at de konkrete sager måtte afklares i det administrative system. Foreningen har siden hen drøftet emnet med enkelte forsyninger og repræsentanter fra KPMG, Deloitte og PWC.

Sagen fra Frederiksberg Kloak A/S er så vidt vides den første sag, hvor en forsyning har anmodet SKAT om en bindende udtalelse. Sagen er yderst principiel og kunne meget vel være afgørende for den måde, hvorpå SKAT vil behandle alle medfinansieringsprojekter, som vandselskaber er eller bliver involveret i.

Grundet rådgiverens omfattende dialog med SKAT i denne sag, er SKATs indstilling gået fra at være afvisende til at være positiv.

Vi takker Frederiksberg Kloak A/S og PWC for at vil delagtiggøre vandsektoren og revionskollegaer i arbejdet. Efter aftale med Frederiksberg Kloak A/S venter vi med at offentliggøre anmodningen, indtil Skatterådet melder sin afgørelse ud.

Når afgørelsen foreligger, vurderer DANVA det eventuelle næste skridt i forhold til myndigheder og/eller politikerne.

Vil du vide mere?

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk