_I6T3797.jpg

Nyheder om betalingsloven, DANVA's holdninger & dialog med myndighederne.

Betalingsloven med tilhørende ændringslove, bekendtgørelser og vejledende retningslinjer ligger under:

Lovstof > Spildevand > Betalingsloven

Seneste nyt

10. oktober 2015

Med opdateringen af SKATs juridiske vejledning vurderer DANVA, at der er givet brugbare, generelle retningslinier for spildevandsselskabernes klimatilpasningsprojekter. Læs mere i artikel i danskVAND her... 

27. marts 2015

Naturstyrelsen har udsendt en række støttedokumenter vedr. afdragsordningen og og minimumsfrist i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. Læs mere her... 

27. februar 2015

Naturstyrelsen har lavet spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. Læs mere her...

6. februar 2015

DANVA har udsendt direct mail til medlemmerne med en orientering om bekendtgørelsen om afdragsordninger for spildevandsrensning. Læs mere her... 

30. oktober 2014

Vurdering af momsmæssig behandling af vandselskabers finansiering af klimatiltag. Læs mere her

23. oktober 2014

DANVA har indsendt høringssvar til betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Læs høringssvaret her. 

17. september 2014

Status for indførelse af nye regler for kommunalt vejbidrag. Læs mere her.

3. september 2014

Naturstyrelsen har udsendt orientering om vandafledningsbidrag for store vandforbrugere. Læs mere her.

3. juli 2014

DANVA har udarbejdet en status om forsyningernes medfinansiering af klimatiltag, og HOFOR har indsendt en anmodning til SKAT om bindende svar. Læs mere her.

27. juni 2014 

Der forventes et lovforslag om henstandsmulighed ved kloakering i det åbne land til efteråret. Læs mere om den hidtidige parlamentariske proces om emnet her. 

12. juni 2014

Skatteministeren afviser særregel om forsyningernes medfinansiering af klimatiltag. Læs mere her.

4. juni 2014

Eksempel fra Provas på henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag i det åbne land. Læs mere her.

1. april 2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil udsende orientering om den momsmæssige håndtering af klimatiltag finansieret af spildevandsforsyningerne. Læs mere her.

17. marts  2014

DANVA har udarbejdet et notat om de skattemæssige barrierer for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger. Læs mere her.

4. marts 2014 

Læs Skatterådets konkrete afgørelse om medfinansieringsprojekter på Frederiksberg. Frederiksberg Kloak A/S har givet DANVA lov til at offentliggøre afgørelsen. Foreningen har drøftelser med repræsentanter fra PWC, Deloitte og KMPG om skatteemnet – og vi vender tilbage med mere information om koordinerings-behovet og foreningens næste skridt.

25. februar 2014 

Det lysner vedr. skat og medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Læs mere her.

16. januar 2014

DANVA har lavet en opgørelse over problemet med uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen). Læs mere her.

Notater

DANVA har modtaget svar fra skatteministeren om skat og investering i klimaprojekter. Notat 10.10.2013.

Vejledningsskrivelse om henstand med betaling af tilslutningsbidrag og

Vejledningsskrivelse om undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning

Naturstyrelsen, 25. april 2013

Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012.

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedr. tag- og overfladevand.

Naturstyrelsen, 7. februar 2013.

Separatkloakering og fællesprivate anlæg

Juridisk vurdering fra januar 2012, venligst stillet til rådighed af Provas.

Andet relevant

16. maj 2012

DANVA har sendt brev til Forsyningssekretariatet om fortolkning af vejbidrag. Læs brevet.

11. maj 2012

Forsyningssekretariatet sendte meddelelse ud om, at det kan være problematisk at anvende vejafvandingskoefficienten for statsveje til beregning af det kommunale vejbidrag. Læs mail og uddybende brev.

23. marts 2011

Forsyningssekretariat udsender brev til kommuner, der betaler en bidragsprocent på mindre end 8 %. Læs brevet.

14. marts 2011

Udmeldinger fra henholdsvis Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen har skabt uklarhed om, hvordan vejbidraget skal beregnes. DANVAs sekretariat har derfor lavet en Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen vedr. beregning af vejbidrag for afledning af vejvand.

DANVAs sekretariat har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som efterspørger en vejledning eller ensartede retningslinier for opgørelse af omkostninger til vejafvanding. Med henblik på de indberetninger der skal fremsendes til Forsyningssekretariatet, kan I søge inspiration i omkostningsberegninger for vejafvanding, udarbejdet for henholdsvis Aarhus Vand A/S og Aquadjurs samt Provas, som de tre forsyninger venligst har stillet til rådighed.