Høring af forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plante-beskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer).

Til Miljøministeriet

DANVA er overordnet positiv overfor de fremlagte ændringer i lov-forslaget om ændring af Lov om kemikalier, hvor det fremover kun er tilladt at anvende let nedbrydelige pesticider på befæstede eller stærkt permeable arealer.

Grundvandet under vore byer er i dag mange steder forurenet af en lang række stoffer fra industri mm., men der er også en stor trussel fra anvendelsen af pesticider. Forekomsten af pesticider i grundvandet under mange byer er således sammenlignelig med situationen i landområder med intensiv landbrugsproduktion. Der er derfor efter vores opfattelse et bydende behov for indsats mod privat og erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i vore byer.

Principielt er det vores klare opfattelse, at al ikke-erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler bør ophøre fuldstændigt, men forslaget er dog et stort skridt i den rigtige retning, da de mest kritiske arealer fremover bliver friholdt for anvendelse af ikke-letnedbrydelige midler.

Ulempen ved ikke at forbyde al anvendelse af pesticider til ikke-erhvervsformål er håndhævelse. Det er nemlig efter vores opfattelse svært at håndhæve et forbud, når det stadigt er muligt for private at købe og anvende ikke-letnedbrydelige pesticider.

Med venlig hilsen


Carl-Emil Larsen
DANVA