Til Miljøstyrelsen

Det foreliggende udkast til vejledning er en gennemskrivning af gældende vejledning fra 2014 og udkast til nye kapitler 2-4 fra 2017. Der er desuden indarbejdet høringsbidrag fra seneste udkast til en samlet vejledning, der blev sendt i høring i 2020.

Det er tydeligt, at vejledningen i denne høringsudgave er blevet strammet op på flere punkter. Det letter forståelsen, at der er indsat flowdiagrammer og figurer. Vejledningen bærer dog præg af at være skrevet over flere omgange. Der er derfor behov for sproglig og strukturel opstramning af især de kapitler, der ikke er ændret væsentligt mellem denne og seneste høringsrunde.

Det anbefales at fokusere mere stringent på egentlig vejledning og anvisning, mens betragtninger og forklaringer enten henvises til bilag eller helt udgår.

Specifikke nedslag i vejledningen og tekstnære rettelser ses i dette bilag.

DANVA står gerne til rådighed med yderligere uddybning og eksempler.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA