Hele vandsektoren bestræber sig på at optimere udnyttelsen af såvel energiressourcer som restprodukter i forbindelse med vandbehandling og håndtering af spildevand. Dette bidrager til opfyldelse af væsentlige politiske mål på klimaområdet og i forhold til cirkulær økonomi.

DANVA mener derfor, at det er helt rigtigt set, når lovforslaget lægger op til at fritage de kommunalt ejede spildevandsselskaber fra forbuddet mod kommuners deltagelse i aktivi-teter forbundet med behandling af affald egnet til nyttiggørelse. Det er dog vigtigt, at fritagelsen også udstrækkes til kommunalt ejede vandforsyningsselskaber.

Selv om potentialet for nyttiggørelse af affald er større på spildevandsområdet, er der og-så eksempler på tilsvarende aktiviteter i vandforsyningsselskaber f.eks. nyttiggørelse af okkerslam i rense- og biogasanlæg samt udvinding af kalk ved blødgøring af drikkevand.

Ydermere består vandforsyningssektoren af både private og offentligt vandforsyninger. DANVA er af den opfattelse, at vandforsyninger uanset ejerskab skal have lige muligheder for at indgå i aktiviteter om nyttiggørelse af affald både nu og i fremtiden.

Vi foreslår derfor, at de i lovforslaget angivne rettigheder for kommunalt ejede spildevandsselskaber udvides til også at omfatte kommunalt ejede vandforsyningsselskaber.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA