Høring af udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (journalnummer 2020-25561)

Til Miljøministeriet

DANVA er overordnet enig med de i udkastet fremlagte ændringer til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vores eneste kommentar drejer sig om de i § 41 fremlagte regler for dispensationer, som ikke lever op til vore forventninger. Vi har forståelse for, at det i sjældne tilfælde kan være nødvendig at give dispensationer til anvendelse af ikke godkendte pesticider, og at det må påhvile ansøger at dokumentere, at anvendelsen ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, miljø og grundvand.

Vi savner dog, at det tydeliggøres, at ansøger skal dokumentere, at der ikke findes alternative midler eller dyrkningsformer, der kan tages i anvendelse.

Som det er i dag, så har vandselskaber ingen mulighed for at vide, at der anvendes ikke godkendte pesticider og de kan derfor ikke tage de nødvendige forholdsregler, herunder inddrage de pågældende pesticider i deres analyseprogram. Det må derfor være et krav, at anvendelsen af ikke godkendte pesticider skal godkendes på matrikelniveau, og at eventuel tilladelse til anvendelse inden for indvindingsområder til almen vandforsyning som minimum skal medføre orientering af pågældende forsyning inden anvendelse.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA