Høringssvar på forslag til bekendtgørelse om foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet mv. j. nr. 2020-9747

Til Energistyrelsen

DANVA afgiver hermed høringssvar på det udsendte forslag til ny bekendtgørelse om foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet (herefter bekendtgørelsen om foreninger) og det tilhørende forslag til ændringer i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).

Indledningsvist skal vi bemærke, at vi har konstateret, at der i lovforslaget af 12. november er sket ændringer i lovbemærkningerne omkring forholdet til statsstøttereglerne. Men efter ændringerne fremstår det uklart om, og i givet fald i hvilket omfang, det ved udarbejdelse af reglerne er sikret, at vandselskaberne og de eventuelle foreninger ikke vil få udfordringer med statsstøttereglerne. DANVA skal derfor gøre opmærksom på, at DANVA forventer og forudsætter, at der er foretaget eller foretages en sådan sikring, således at dette ikke blot overlades til vandselskaberne eller en forening.

Vi skal henvise til vores bemærkninger til lovforslaget i øvrigt og i tillæg hertil give følgende bemærkninger til bekendtgørelserne.

Forslaget til bekendtgørelse om foreninger

Lovbemærkningerne indeholder nedenstående præcisering til formålet om forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet:
”Det kan f.eks. være projekter, der fremmer vandteknologi ved at der udvikles teknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og som medfører konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner m.v.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder også energi-effektivitet.”

DANVA finder, at denne præcisering af effektivitet og kvalitetskriteriet bør inddrages i bekendtgørelsen, på samme vis som bekendtgørelsen gengiver andre væsentlige forhold fra lovbemærkningerne.

Der er i bekendtgørelsen fastsat en frist for revisorpåtegning den 1. marts. DANVA må påpege, at denne frist virker meget tidlig i forhold til den almindelige proces for regnskabsaflæggelse, herunder regnskabs-aflæggelsen i de vandselskaber, der skal oprette foreningerne. DANVA opfordrer til, at FSR inddrages i forhold hertil og i forhold til øvrige elementer, hvor revisor har en rolle.

Foreninger, der stiftes efter det nye regelsæt, må alene støtte projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, hvilket skal fremgå af foreningernes vedtægter. DANVA skal i forhold til kravene til selskabernes vedtægter og godkendelsen af sådanne gøre opmærksom på, at DANVA forventer og forudsætter, at det i forbindelse med udarbejdelsen af den nye regulering sikres, at der hverken i regelsæt eller kontrol er eller bliver opstillet kriterier, som udløser skattepligt hos foreningerne. I den forbindelse skal vi understrege, at skattebetaling vil betyde, at ekstra midler opkræves hos forbrugerne.

Endelig giver bekendtgørelsen om foreninger § 11 anledning til flere bemærkninger.

  • Det bør omkring anmærkninger præciseres, at det alene er revisors anmærkninger omkring administrationsomkostninger eller udbetalinger i strid med formålet jf. Vandsektorlovens § 20a, der skal afstedkomme indsendelse af revisorerklæring til Forsyningssekretariatet.

  • Det er i det udsendte lovforslag forudsat, at der ikke kan gives påbud om nedbringelse af administrationsomkostninger uden forudgående dialog mellem Forsyningssekretariatet og foreningen omkring omkostningernes saglige begrundelse, samt at påbud forudsætter manglende saglig begrundelse. Ligeledes er det i loven præciseret, at krav om nedbringelse af enkelte omkostninger forudsætter, at denne har givet anledning til bemærkninger fra revisors side. Disse forudsætninger for udstedelse af påbud bør fremgå direkte af bekendtgørelsen.

  • Efter bekendtgørelsen kan der gives påbud om nedbringelse af administrationsomkostninger inden næste revisorpåtegning, altså 1. marts året det næstfølgende år. Da manglende overholdelse er straf-sanktioneret, bør der i bekendtgørelsen være stillet tidsfrister for Forsyningssekretariatets behandling af og afgivelse af påbud omkring nedbringelse, hvis disse skal honoreres indenfor denne frist. Samtidig mangler bestemmelser om betydningen af henholdsvis Forsynings-sekretariatets manglende overholdelse af de givne frister og en eventuel indbringelse af Forsyningssekretariatets afgørelse.

ØR-bekendtgørelsen

DANVA mener ikke, at ØR-bekendtgørelsens § 1 stk. 3 skal begrænses til ”tilskud fra foreninger”, idet dette kan medføre tvivl om behandlingen af eksempelvis MUDP-midler og lignende midler.

Derudover skal DANVA gøre opmærksom på den ligeledes igangværende høring af andre ændringer i ØR-bekendtgørelsen i forbindelse med regelændringer om klimatilpasning. DANVA går ud fra, at der sker en koordinering af de forskellige høringer, sådan at samtlige ændringer indarbejdes i én ny bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA