Til Skatteministeriet

I Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har vi noteret os, at Skatteministeriet og politikerne fortsat arbejder hårdt for at forenkle inddrivelsesloven og dermed gøre reglerne mere systemunderstøttende, således at EFI´s afløser vil komme til at virke effektivt. Dette er i sig selv positivt.

Udkastet til den omfattende lovændring angår ikke specifikt inddrivelses-forholdene for de kommunalt ejede forsyningsselskaber. Vi har dog bemærket, at der foreslås nye retningslinjer for eftergivelse af gæld. Regelændringen centrerer sig om de situationer, hvor der ikke er udsigt til, at skyldneren betaler - uanset om der er uafklarede økonomiske forhold eller ej.

Dette giver os anledning til at fremføre, at DANVA har fuld forståelse for, at samfundet har behov for, at der tages hensyn til økonomisk svagt stillede (fysiske personer). Disse hensyn skal dog håndteres via social-politik og ikke via forsyningsselskaber, der er underlagt streng økonomisk regulering, optimeringskrav og forventninger om at agere som aktører i den private sektor m.m.

Derudover vil vi benytte lejligheden til at nævne, at DANVA ser frem til, at der meget snart fremsættes forslag til ændring af inddrivelsesloven, som specifikt kan øge de kommunale forsyningers mulighed for at få større succes med at hente restancer ind. Det skal understreges, at i betragtning af, at vandsektoren har problematiseret inddrivelsesloven siden 2010, er det dybt utilfredsstillende, at der lovgivningsmæssigt ikke er taget aktion.

Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA har tilkendegivet, at brancheforeningerne ønsker:

  • Et frit valg mellem egen inddrivelse og benyttelse af det offentlige inddrivelsessystem for dermed at sikre, at udestående fordringer til hver en tid bliver inddrevet mest effektivt.

  • En simpel regelforenkling, så de samme regler, der gælder for den private opkrævning, også gælder for den offentlige opkrævning. Konkret tænkes der på muligheden for at pålægge skyldneren nogle af omkostningerne ved opkrævningen (gebyrer, inkassoomkostninger). Dette vil i øvrigt være en ligestilling af private og offentlige forsyninger.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA