Høringssvar på udkast til ændringer i bekendtgørelsen om økonomiske rammer j. nr. 2017-7314

Til Energistyrelsen

DANVA vil indledningsvis gerne kvittere for udkastet og de bagved-liggende intentioner. Det er vores vurdering, at de foreslåede ændringer i stort omfang vil afhjælpe kendte udfordringer i bekendtgørelsen. Alligevel har vi forslag om yderligere justeringer i nogle af de bestemmelser, der tages op med forslaget, for at komme helt i mål med disse.

Øgede omkostninger på grund af udvidede forsynings-områder/vandmængder

Fjernelsen af kravet om, at udvidelsen skal medføre væsentligt forøgede omkostninger, er særdeles positivt, og det vil imødekomme eksempelvis udfordringer med trinvise udvidelser, som ikke enkeltvis men tilsammen bliver væsentlige for vandselskabet. Bestemmelsen er imidlertid fortsat for restriktiv i sit krav om, at selskaberne skal godtgøre, at omkostning-erne følger af udvidelsen. ”Godtgørelse” bliver hurtigt til et krav om udførlig dokumentation, hvilket også fremgår af Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning til de økonomiske rammer fra april 2018. Det følger således af vejledningen, at vandselskaberne skal indsende dokumentation for, at forøgelsen kan henføres direkte til udvidelsen. Dermed stilles et krav, der er stort set umuligt at honorere. For hvorledes dokumenteres det eksempelvis, at en forøgelse af driftsomkostningerne på byens renseanlæg skyldes udvidelse af et specifikt byområde og de netop herfra tilkomne m3 spildevand? DANVA skal derfor opfordre til, at ”godtgøre” erstattes med ”sandsynliggøre” eller et andet udtryk, der giver den nødvendige fleksibilitet til bestemmelsen og sikrer dens anvendelse. Alternativt skal vi opfordre til, at Energistyrelsen på anden måde varigt sikrer, at bestemmelsen bliver fortolket på en måde, så vandselskaberne kan få dækket alle de omkostninger, der følger af udvidelserne.

Muligheden for opkrævning af differencer

Forslaget indeholder både ændringer af § 15 stk. 6 og 7 og et nyt § 15 stk. 8. Omdrejningspunktet er i alle tilfælde, i hvilket omfang et vandselskab har mulighed for at opkræve differencen mellem dets indtægtsramme og dets faktiske indtægter. I ordinære tilfælde kan selskabet alene opkræve en difference i det efterfølgende år. Dette er en indskrænkning i forhold til den tidligere regulering. En indskrænkning som medfører konkrete problemer med opkrævningen, idet selskaberne skal indregne differencen for hele året allerede i forbindelse med budgetlægningen og takstfast-sættelsen. Dermed skal differencen for hele året indregnes inden året er gået, og dermed inden differencen er kendt. Problemets omfang øges ydereligere af, at selskabet kan miste dele af differencen, hvis det indregner for lille en difference. DANVA skal opfordre til, at der ses på en korrektion af bestemmelsen, så der rettes op på denne utilsigtede virkning.

Samtidig skal DANVA indskærpe behovet for, at det i bekendtgørelsen tydeliggøres, hvornår en difference anses for opkrævet. Behovet er bl.a. aktualiseret af Konkurrenceankenævnets kendelse fra marts 2018 omkring 2017-rammerne for en række selskaber. Et af elementerne i sagen var, hvorvidt et selskab havde opkrævet et tillæg, eller tillægget ikke var opkrævet og dermed skulle fratrækkes i et senere prisloft/indtægts-ramme. Selskabet havde i forbindelse med budget og takstfastsættelsen kalkuleret med opkrævning af tillægget, men beløbet var alligevel ikke indgået bl.a. på grund af en mindre solgt vandmængde end forudsat. På trods af, at Forsyningssekretariatet i sin egen vejledning havde anført, at der kunne tages højde for netop denne situation, og Konkurrenceanke-nævnet ikke fandt, at Forsyningssekretariatet var forhindret deri , fik selskabet ikke ret i sagen, fordi det ikke fandtes godtgjort, at selskabet havde forsøgt at opkræve tillægget. Der er således efter kendelsen behov for at sikre selskaberne en reel og sikker mulighed for at kunne opkræve differencerne, uanset om disse skyldes udsving i ordinær drift eller forsinkede rammer (opstået fx på grund af udnyttelsen af selskabernes klageadgang). Da selskaberne ikke må overbudgettere i forhold til indtægtsrammen, påføres selskaberne under nuværende tolkning reelt set et tab.

DANVA forslår derfor, at det enten:

  1. Præciseres i bekendtgørelsen, at det ved kontrollen af, om en eventuel difference er opkrævet, lægges til grund, at selskabers indtægter i første omgang er opkrævet til dækning af en eventuel difference fra tidligere år, med mindre selskabet giver Forsyningssekretariatet meddelelse om, at dette ikke er tilfældet.

  2. Præciseres i bekendtgørelsen, at såfremt et selskabet i sin budgetlægning og takstfastsættelse har indregnet differencen, så anses denne for opkrævet. Effekten heraf er, at en eventuel difference mellem det budgetterede og de faktiske indtægter, vil være en nyopstået difference, som kan opkræves det efterfølgende år.

  3. Det indføres i bekendtgørelsen, at manglende overholdelse af de økonomiske rammer (overbudgettering) med henblik på at sikre opkrævning af differencer fra tidligere år ikke er en overtrædelse af de økonomiske rammer og ikke strafbelagt.

Endelig skal DANVA påpege, at vi ikke finder grundlag for, at fristen for endelig bekendtgørelse af selskabernes indtægtsrammer skal kunne strækkes til 31. oktober i året før indtægtsrammen skal gælde, før selskaberne får 2 år til at opkræve differencen.

Genanbringelse af indtægter

DANVA finder det rigtig positivt, at alle selskaber får en 4-årig periode til at genanbringe indtægter fra salg af aktiver i tilsvarende aktiver uanset regulering og kontrolperioder. Vi finder det dog vigtigt, at Forsynings-sekretariatets nuværende praksis, hvorefter bestemmelsen finder anvendelse uanset om det nye aktiv købes før eller efter salget af det hidtidige aktiv, fastholdes. Derfor skal vi opfordre til, at bestemmelsen udformes, så dette udtrykkeligt fremgår. Alternativt at Energistyrelsen på anden måde varigt sørger for denne fortolkning af bestemmelsen.

Samtidig skal vi opfordre til, at ordet ’indtægter’ erstattes med ordet ’nettoindtægter’. Baggrunden for forslaget er, at den nuværende formulering kan give anledning til den misforståelse, at selskabet ikke kan fratrække omkostninger i forbindelse med salget (fx omkostningerne til fjernelse af gamle bygningsværker) og indfrielse af underliggende gæld fra i salgssummen. Dermed risikeres det, at salget på grund af regulering-en bliver økonomisk urentabelt for selskaberne og derfor ikke gennem-føres, hvorefter kunderne ikke får glæde af den nettogevinst, som salget ville indbringe.

Endelig skal vi opfordre til, at der laves en dispensationsbestemmelse i forhold til gen-anbringelse, hvis genanbringelsen ikke har kunnet foretages indenfor 4 år på grund af udefrakommende omstændigheder (altså en pendant til forslagets dispensationsmulighed i forhold til igangsatte anlægsprojekter). Baggrunden herfor er, at også genanbringelser i et vist omfang risikerer forsinkelse på grund af udefrakommende omstændigheder. Særligt etableringen af nye store anlæg kan være langvarig og udsat for forsinkelse grundet eksempelvis forhold i planprocessen, arkæologiske fund, uventede terrænforhold, konstruktionsmæssige forhold i byggeriet, konflikter mellem arbejdsmar-kedets parter (strejker, lockout) eller konkurser blandt de kontraktligt forpligtede entreprenører.

Muligheden for at justere i den økonomiske ramme

I forhold til muligheden for at justere i den økonomiske ramme, så må den gælde i både op- og nedadgående retning. Derfor finder vi det uhensigtsmæssigt, at høringsmaterialet alene beskriver nedadgående justering på grund af bortfald af omkostninger. DANVA skal derfor gøre specifikt opmærksom på, at den omvendte situation, hvor et vandselskab tidligere har købt vand hos et andet vandselskab, men fremadrettet ønsker selv at indvinde, ligeledes er aktuel.

Periodevise driftsomkostninger

Forslaget indeholder en meget bred hjemmel for Forsyningssekretariatet til at udarbejde en ny metode for håndtering af periodevise drifts-omkostninger. DANVA er enig i, at den nuværende bekendtgørelse er for begrænsende i forhold til håndteringen af periodevise driftsomkostninger. For nærværende, hvor metoden er ukendt, skal vi indskærpe vigtigheden af at inddrage branchen ved fastlæggelsen af metoden. DANVA har allerede lavet et lille notat med elementer, som bør inddrages i arbejdet med den fremad-rettede håndtering af periodevise driftsomkostninger. Dette notat er vedlagt som bilag.

Bilag: Notat om periodevise driftsomkostninger

Med venlig hilsen


Carl-Emil Larsen
DANVA