Til Energistyrelsen

Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper, m.v.)

DANVA finder det meget positivt, at man ved ændring af varme-forsyningsloven vil gøre det muligt at indregne et overskud i prisen på salg af varme produceret på eldrevne varmepumper for at fremme vedvarende energi og miljømæssig fordelagtig varme.

Vi noterer os, at det også vil komme til at omfatte eldrevne varmepumper i vandforsyninger og spildevandsselskaber, jævnfør formuleringen side 10 i udkastet til lovforslaget:
Varme fra spildevandsanlæg, grundvandsboringer og lignende, som udnyttes ved en varmepumpe vil ligeledes kunne blive omfattet.

Der er et kæmpe potentiale for varmeproduktion i vandsektoren. Ifølge Naturstyrelsens rapport ”Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen” fra 2015 er der alene på spildevands-området et nationalt potentiale på 2.830 GWh/år for produktion af varme fra spildevand med varmepumper. Ifølge Dansk Fjernvarme er den nuværende totale danske fjernvarmeproduktion på ca. 26.000 GWh/år. Potentialet for spildevandselskabernes varmeproduktion med varmepumper er altså på ca. 10 % af den årlige totale danske fjernvarmeproduktion. Dertil kommer potentialet på drikkevandsområdet.

Hvis vandsektoren – altså både vandforsyninger og spildevandsselskaber - skal have incitament til at indfri det store potentiale ved produktion af varme fra varmepumper, er det også afgørende, at dette understøttes i den økonomiske regulering af vandselskaberne. Under den gældende økonomiske regulering vil mange vandselskaber have behov for tillæg til deres økonomiske rammer for at få dækket omkostninger til etablering og drift af varmepumper til varmeproduktion. Men sådanne tillæg gives kun, hvis varmeproduktionen sker i medfør af et statsligt eller kommunalt mål. Dette er administrativt bøvlet og ikke incitamentskabende.

DANVA foreslår derfor, at reglerne ændres, så vandselskaber kan søge Forsyningssekretariatet om tillæg til varme/energiproduktion, der indgår som del af selskabernes hovedvirksomhed, uden at skulle forbi kommune eller stat.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA