Høringssvar af ændring af inddrivelseslov; forenkling og forældelseshåndtering m.m.

Til Skatteministeriet

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, påskønner tiltaget, der har til formål at fastsætte klarere og enklere regler i loven, der understøtter den fremtidige administration og udvikling af det nye it-system.

Vi undrer os dog over, at læseren af udkast til lovforslaget kan sidde tilbage med det indtryk, at den manglende datakvalitet fra fordringshaverne/forsyningerne er skyld i, at problemstillingerne omkring retskraft/forældelse er opstået. Efter vores opfattelse er det Skatteministeriet, der var ansvarlig for indberetningssystemets (EFIs) opbygning m.m. – og dermed ansvarlig for at reducere risikoen for fejlindberetninger m.m. Det ville være velplaceret, om lovbemærkningerne også afspejlede det ansvar.

Foreningen har derudover et budskab, der er møntet på § 10 b: Vi efterlyser fuld transparens mellem fordringshaver og inddrivelsesmyndighed, således at fordringshaveren/forsyningen altid kan se:

  • Hvilke konkrete skridt, der er iværksat i den enkelte sag
  • Hvilke former for kontakt, der har været med debitor
  • Hvad udbyttet er af denne kontakt
  • Hvilke retslige inddrivelsesskridt, der er foretaget

Derudover vil det også være ganske naturligt, at det nye system opbyggede porteføljeoversigter, således at fordringshaver ikke skal slå hver eneste sag op.

Ganske kort vil vi også indledningsvis tilkendegive, at vi ser frem til opfølgning på efterårets møder mellem ministeriet og bl.a. forsyningsbrancherne, hvor brugen af private inddrivelsesaktører var til debat. På samme vis ser vi gerne indledende drøftelse af kompensation til fordringshaverne som følge af den automatiske, ekstraordinære afskrivning af udvalgte restancer.

Uddybende bemærkninger

DANVA vil gerne støtte forslaget om foreløbig afbrydelse af forældelsen i § 18 a; det vil sige, at forældelsen først løber fra det tidspunkt, hvor fordringen er lagt til inddrivelse hos SKAT – forudsat at fordringen ikke var forældet på tidspunktet herfor. Dette vil give fordringshaveren/forsyningen tid til at gøre et ordentligt opkrævningsarbejde, ligesom det også vil give SKAT tid til at sikre inddrivelsen.

Bestemmelsen i § 10 b giver inddrivelsesmyndigheden/SKAT mulighed for at foretage reguleringer, hvis der sker fejl, f.eks. hvis der laves lønindeholdelse med for store beløb på baggrund af urigtige oplysninger om skyldners indtægtsforhold. I tilknytning hertil lægges der ligeledes op til, at SKAT efterfølgende kan modregne over for fordringshaveren, hvis der er afregnet for meget til denne.

Vi forstår det således, at denne modregning kan ske i krav, som SKAT har inkasseret hos andre debitorer, og hvis denne opfattelse er korrekt, er der et stort behov for at fordringshaveren/forsyningen på enkeltsagsniveau får mulighed for at se i det nye system, (i) hvad der er sket i den konkrete sag over for skyldner, (ii) hvor stor gælden er, (iii) hvilke betalingsaftaler, der er indgået og (iiii) hvilke eventuelle fejl, der efterfølgende er reguleret over for skyldner.

Uden en sådan åbenhed vil det være overordentlig vanskeligt for fordringshaveren/forsyningen at spejle egne debitorkrav i de krav, der ligger til inddrivelse hos SKAT, og afstemme disse beløbsmæssigt. Med andre ord har forsyningerne som fordringshavere en legitim interesse i ovennævnte informationer og overblik.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen