Til Energistyrelsen, Center for Forsyning
7. marts 2017

Høring: Ændring af vandsektorlovens bestemmelser om afgift til Forsyningssekretariatet

DANVA har modtaget et forslag til ændring af vandsektorlovens bestemmelser om afgift til Forsyningssekretariatet i høring, hvilket vi takker for.

Ud over fastsættelse af afgiften til Forsyningssekretariatet for 2017 foreslås der indført mulighed for årligt at regulere afgiften til Forsyningssekretariatet via tillægsbevillingsloven. Forslaget er begrundet med, at det giver mulighed for at tage højde for variationen i Forsyningssekretariatets opgavemængde. Hensynet til Forsyningssekretariatets udsving i arbejdsbyrde fra år til år blev dog allerede indarbejdet i forbindelse med ændringerne af vandsektorloven. Samtidig blev der forventet et løbende fald i omkostningsniveauet i overensstemmelse med det fald i arbejdsbyrde, som er en naturlig konsekvens af ændringerne i vandsektorloven. Derudover må vi påpege, at det er en del af det politiske forlig om vandsektorloven, at Forsyningssekretariatet skal effektivisere med 2 % af deres omkostninger om året. DANVA finder derfor, at der burde stilles krav om, at Forsyningssekretariatet effektiviserer og koncentrerer sin indsat med henblik på fx at undgå overkontrol og overimplementering i stedet for, at der etables mulighed for løbende udvidelse af omkostningerne.

Af forslaget fremgår det, at omkostningerne til Forsyningssekretariatet forventes nedbragt med 1.2 mio. kr. i forhold til det historisk høje niveau i 2016. DANVA undrer sig over omkostningsniveauet i lyset af, at Forsyningssekretariatet i 2016 skulle udvikle en ny og mere omfattende benchmarkingmodel samt forholde sig til implementeringen af den nye økonomiske regulering. Disse opgaver er udført, og omkostningsniveauet for 2017 og frem burde derfor i højere grad afspejle de skete ændringer i vandsektorloven. Alle selskaber under 800.000 m3 har således fået udmeldt 4-årige økonomiske rammer i 2016, og vandselskaberne har fået udmeldt rammer for 2017 og 2018, hvorefter der i 2017 alene skal benchmarkes og fastsættes økonomiske rammer for spildevandsselskaberne. Samtidig skal Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelsen af de økonomiske rammer alene foretages på et overordnet aggregeret niveau jf. lovens formål om afbureaukratisering. Samlet burde der således være tale om en markant lettelse i Forsyningssekretariatets arbejdsbyrde. DANVA finder således på baggrund heraf, at der mangler en redegørelse for omkostningerne og deres indbyrdes fordeling.  

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA