DANVA anerkender den politiske aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse og nødvendigheden af i forbindelse hermed at få løst den bagudrettede oprydningsopgave i forhold til de fordringer, der er overdraget til inddrivelse hos SKAT.

Vandsektoren forventer, som det fremgår nedenfor, at blive ramt hårdt af det fremlagte forslag. Vi finder det problematisk, at sektoren skal bære byrden for den hidtidige mangelfulde inddrivelse gennem SKAT og i forbindelse hermed bidrage til socialpolitiske hensyn, samtidig med at sektoren er underlagt en stram økonomisk regulering og i forbindelse hermed sammenlignes med kommercielle virksomheder.

Et væsentligt element for de fordringshavere, der bliver omfattet af oprydningen, er den kompensation, som de kan forvente at modtage for den forudsatte ekstraordinære afskrivning af deres fordringer. DANVA forventer, at kompensationen bliver genstand for forhandling med de ramte fordringshavere, men alligevel undrer det os, at kompensationen overhovedet ikke berøres i ændringsforslaget, idet erstatningen selvfølgelig bør afspejle karakteren af de fordringer, som afskrives, og de bagvedliggende omstændigheder.

Høringsudkastet indeholder hjemmel for restanceinddrivelsesmyndighederne til alene at træffe beslutning om at afskrive fordringer, der er overdraget til myndigheden frem til den 19. november 2015, såfremt der er tvivl om retskraften for disse fordringer. Af forarbejderne fremgår det, at vurderingen afhænger af, om fordringen kan retskraftvurderes maskinelt. Dermed risikerer fordringshaveren, at ikke forældede fordringer, og fordringer der dermed kunne opkræves, afskrives, alene fordi der ikke kan retskraftvurderes maskinelt.

DANVA mener, at fordringshaverne som minimum burde høres i forbindelse hermed. Da hensigten er at aflaste SKAT og rette dets kræfter mod den fremadrettede gældsinddrivelse, burde det være muligt for kreditorer, der ønsker selv at inddrive sådanne fodringer, at tilbagekalde fordringerne fra SKAT med henblik på at foretage inddrivelsen af de ikke forældede fordringer. I den forbindelse bør der ses på en ligestilling med anden inkassation, herunder i forhold til anvendelsen af private inkassatorer og omkostningsdækning i en sådan anvendelse.

Til de opstillede begrænsninger i forhold til afskrivningen af fordringer må DANVA påpege, at vandsektoren ser ud til at blive ramt urimeligt hårdt af den påtænkte afskrivning. Foreningen har selvfølgelig ikke indenfor den stramme høringsfrist haft mulighed for at se på sektoren gennemgående, men et af vores medlemmer har oplyst at have ca. 8 mio. kr. i restancer til inddrivelse ved SKAT pt., hvoraf over halvdelen af restancemassen består af krav under 2.000 kr.

I forbindelse med afskrivningerne mener vi, at det er fejlagtigt alene at se på den skattepligtige indkomst for et enkelt år, og ikke hvorvidt skyldneren i øvrigt ejer aktiver eller har fremtidig betalingsevne, som det fx må formodes at være tilfældet for studerende. Samtidig skal vi påpege, at vandselskaberne skal levere til alle inkl. lavindkomstgrupper, hvorfor der må forventes afskrivninger for sektoren i stor udstrækning på trods af indkomstkravet og afskrivningsloftet.

I forhold til de af vores medlemmer som er multiforsyninger, skal vi gøre opmærksom på, at der blandt deres krav vil være krav, der har fortrinsstilling og som dermed burde have været 100 % sikre, hvis der var inddrevet fra SKATs side. Endelig skal det påpeges, at spildevandsforsyningerne har aftagepligt og dermed ikke kan gøre andet end at opkræve de øvrige kunder for de fordringer, der ikke betales, og i øvrigt fortsætte leveringen til den pågældende kunde. Derfor kan det undre, at det ikke er fundet stridende mod retsfølelsen ekstraordinært at afskrive denne type fordringer. 

Ændringsforslaget indeholder herudover en meget bred bemyndigelse, hvorefter der i 5 år kan afskrives hele grupper af fordringer uden nogen vurdering af de enkelte fordringer og uden begrænsninger i øvrigt, hvis der er tvivl om rigtigheden af/mangler de bagvedliggende oplysninger eller på grund af andre særlige omstændigheder. Bestemmelsen kræver ikke, at fordringshaverne inddrages.

Ifølge lovbemærkningerne indgår muligheden for konvertering til et nyt inddrivelsessystem også i forhold til denne afskrivningsmulighed. DANVA skal protestere mod denne brede bemyndigelse, hvorefter fordringshaverne frit kan pålægges byrden ved dataproblemer i det nuværende system, uanset at disse bl.a. må tilskrives idriftsættelsen af EFI uden tilstrækkelig kvalitetssikring og testning, og efterfølgende manglende opfølgning i form af vejledning og dialog om indberetningerne samt eventuelle udfordringer ift. det nye inddrivelsessystem. Bestemmelsen vil komme til at omfatte fordringer, som i øvrigt burde kunne inddrives, og nogle af disse vil endog have fortrinsstilling.

Da hensigten er at koncentrere SKATs kræfter om fremadrettet inddrivelse, bør de selskaber, der ønsker det, kunne tilbagetage de omhandlede fordringer med henblik på selv af forestå inddrivelse af disse, ligesom anvendelsen af private inkassatorer og dækning af omkostningerne herved bør muliggøres.

Endelig skal vi eksplicit gøre opmærksom på behovet for en afklaring af, hvorledes selskabernes tab ved de ekstraordinære afskrivninger håndteres i forhold den økonomiske regulering af selskaberne.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA