Til Justitsministeriet, Civilafdelingen

Udkast til lovforslag af tinglysningslov mv. – sags nr. 2016-7010-0148

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har stor interesse i rækkevidden af et tinglyst pantebrev i ejendom tilhørende vand- og spildevandsforsyningsselskaber, da det har betydning for værdisætningen af selskaberne og dermed takstniveauet hos kunderne.

Vores klare holdning er, at reguleringen og dermed pantsætningen skal afspejle forsyningernes reelle værdi og på denne måde sikre optimale lånevilkår, hvorfor alle ledninger og andre anlæg tilhørende vand- og spildevandsforsyningsselskaberne skal indgå i grundlaget for værdisætningen. I den forbindelse skal det understreges, at 70-80 % af vand- og spildevandsforsyningsselskabernes værdier ligger i veje m.m.

DANVA har forståelse for, at teleselskaberne kan have behov for bedre finansieringsvilkår mhp. virkeliggørelsen af vækstplanen for digitaliseringen af Danmark – samtidigt vil vi dog opfordre til, at reguleringen også understøtter konkurrenceskabelsen på udlånersiden til glæde for kunderne hos andre forsyningsarter.

Generelt er det vores indtryk, at langt de fleste almene vandforsyninger (offentlige og private/forbrugerejede) og kommunalt ejede spildevandsforsyningsselskaber optager lån hos Kommune Kredit. Dette hænger sammen med, at vandselskaber omfattet § 2 stk. 1 har adgang til kommunale garantier, se vandsektorlovens § 16, mens de øvrige almene vandforsyninger har adgang til lignende kommunale garanti efter vandforsyningslovens § 53 a.

Der er dog nogle principielle og konkrete udfordringer i dag:

  • Når en kommunalbestyrelse ikke vil give kommunegaranti; hvilket vist kun er sket meget få gange – og de er antageligt velbegrundede ud fra nogle overordnede forsyningsmæssige betragtninger.
  • Når forsyningen ikke ønsker at optage lån hos Kommune Kredit, da provisionen for den kommunale kommunegaranti er utilfredsstillende høj.

Kravene til effektivisering af vandsektoren (vand og spildevand) er blevet skærpet markant de seneste år, og den nye ændring i 2016 af vandsektorloven fordrer, at der også skal effektiviseres på finansielle omkostninger. Dette betyder, at selskaberne har et øget behov for at kunne ”trykprøve” provisionsbetalingen for den kommunale garantistillelse for lån optaget hos Kommune Kredit. Med mulighed for at kunne optage lån med sikkerhed i ledningsnettet og andre anlæg, der måtte ligge i veje og på anden mands jord, vil der opstå et alternativt lånemarked – og dermed vil der kunne sikres reelle markedsmæssige vilkår, som er vandsektorlovens krav.

Som vi forstår den foreslåede tinglysningslov § 37a, er forudsætningen for, at infrastruktursystemet er omfattet enten, at det ligger på den fysiske ejendom, der er taget pant i – eller at det ligger som eksempelvis en ledning mellem to matrikler, forsyningen ejer. Dette mener DANVA ikke giver mulighed for, at forsyningens værdi afspejles korrekt. Store dele af forsyningernes infrastruktursystem vil ikke være omfattet – især på vandforsyningssiden.

Vi forstår bemærkningerne således, at en pumpestation der ligger på en matrikel, der ikke er ejet af selskabet, men hvor selskabet har en tinglyst ret til placering, ikke er omfattet af § 37a. Dette er ikke optimalt, da der er vores indtryk, at sådanne situationer findes der mange af. I den forbindelse skal det også nævnes, at det ikke alene bør gælde på pumpestationer men også bassiner, som der laves en del af disse år af hensyn til klimatilpasning.

I øvrigt vil vi gerne opfordre til, at det eksplicit fremgår af bemærkninger, at ledninger, der ligger mellem en pumpestation og et (regnvands)bassin tilhørende forsyningsselskabet også er omfattet af pantet.

Værdisætningsmæssigt er der i et selskabsperspektiv en særlig udfordring med, at spildevandsforsyningsselskaber lovligt kan (med)finansiere store klimatilpasningsprojekter, hvor anlægget er ejet af kommunen eller private. Dette kan måske ikke håndteres i tinglysningsloven – men anden lovgivning kunne overvejes ændret, således at værdien af denne investering også kunne tilgodeskrives spildevandsforsyningen.

Ovenstående betragtninger vil tilmed få en øget betydning med gennemførelse af regeringens forsyningsstrategi 2020.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA