Til Transport- og Bygningsministeriet

Høringssvar på udkast til lov om ændring af vejloven og privatvejsloven – jeres j. nr. 2016-954

DANVA værdsætter, at udkastet med den foreslåede ændring af § 87, stk. 1 i lov om offentlige veje lægger op til at tydeliggøre gældende ret gående på, at vejmyndigheden kan kræve træer og anden beplantning på, over, i og ved vejarealet fjernet, beskåret m.v., når hensynet til ledninger i vejens areal kræver det.

Mulighederne for at kunne kræve beplantning fjernet aktualiseres yderligere af de samfundsmæssige interesser i at installere fiberforbindelser i kloakker som et omkostningseffektivt alternativ til udgravning af nye ledningsgrave til de nævnte forbindelser. Indtrængende trærødder vil således kunne anrette endnu mere skade i kloakker med fiberforbindelser end uden fiberforbindelser, og det vil desuden være langt vanskeligere og dyrere at fjerne trærødder i kloakker med fiberforbindelser end uden fiberforbindelser.

Foreningen opfordrer til, at der laves en tilsvarende ændring om beplantning i loven om private fællesveje, jævnfør dennes § 61.

I udkastet foreslås endvidere ændringer af §§ 68 og 69 i lov om private fællesveje gående på, at kommunalbestyrelsen skal indhente oplysninger om vejens tilstand forud for at give en gravetilladelse, og at kommunalbestyrelsen hæfter direkte overfor de vedligeholdelsesforpligtede/vejejerne. Som det fremgår af lovbemærkningerne, kan dette forventes at medføre længere sagsbehandlingstid og dermed udsættelse af infrastrukturprojekter som borgere efterlyser, men hensynet til de vedligeholdelsesforpligtede vejer tungere. Desuden forventes det, at kommunalbestyrelsens dokumentationsforpligtelse vil kunne afværge tvister mellem grundejere og ledningsejere gående på, om vejarealet er korrekt retableret efter gravearbejder. Da det forhånd er vanskeligt at vurdere, hvordan regelændringerne vil blive implementeret, foreslår DANVA, at myndighederne efter en begrænset årrække laver en evaluering på, om ændringerne har virket efter hensigten.

Vi uddyber gerne vores synspunkter.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA