Til Naturstyrelsen

DANVA høringssvar på udkast til ny spildevandsbekendtgørelse og drikkevandsbekendtgørelse – jeres j.nr. NST-4400-00040/NST-4600-00093

DANVA har ingen bemærkninger til ændringer af drikkevandsbekendtgørelsen. De følgende bemærkninger angår således udelukkende spildevandsbekendtgørelsen.

Formodentlig er det en fejl, når det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 4 i udkastet til spildevandsbekendtgørelsen, at spildevandsplanen skal indeholde ”Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet.” (vores markering). Der skulle nok i stedet for ”spildevandsforsyningsselskabet” have stået ”spildevandsrenseforsyningsselskabet”, jævnfør også anvendelsen af dette begreb i høringsudkastet til ændring af spildevandsbekendtgørelsen af 11. november 2015.

Desuden gør DANVA opmærksom på følgende væsentlige problemstilling, som vi omtalte detaljeret i vores høringssvar af 29. februar 2016 på udkast til vejledning til de nye regler om minirenseanlæg i spildevandsbekendtgørelsen – jeres j.nr. NST-4400-00040, og som foreningen pt. er i dialog med Naturstyrelsen om at finde en afklaring på. Det er ikke klart, hvorfor der efter nærværende udkast til spildevandsbekendtgørelsens § 32 og § 33 stilles krav – eller kan stilles krav – til etablering af en serviceordning for minirenseanlæg, når der gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 men ingen tilsvarende krav, når der er tale om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at spildevandsselskabernes erfaring er, at minirenseanlæg til rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i langt flere tilfælde etableres på grundlag om påbud om forbedret rensning efter lovens § 30 end på grundlag af en udledningstilladelse efter lovens § 28, stk. 1.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?