Til Naturstyrelsen

DANVA høringssvar på udkast til ny spildevandsbekendtgørelse og drikkevandsbekendtgørelse – jeres j.nr. NST-4400-00040/NST-4600-00093

DANVA har ingen bemærkninger til ændringer af drikkevandsbekendtgørelsen. De følgende bemærkninger angår således udelukkende spildevandsbekendtgørelsen.

Formodentlig er det en fejl, når det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 4 i udkastet til spildevandsbekendtgørelsen, at spildevandsplanen skal indeholde ”Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet.” (vores markering). Der skulle nok i stedet for ”spildevandsforsyningsselskabet” have stået ”spildevandsrenseforsyningsselskabet”, jævnfør også anvendelsen af dette begreb i høringsudkastet til ændring af spildevandsbekendtgørelsen af 11. november 2015.

Desuden gør DANVA opmærksom på følgende væsentlige problemstilling, som vi omtalte detaljeret i vores høringssvar af 29. februar 2016 på udkast til vejledning til de nye regler om minirenseanlæg i spildevandsbekendtgørelsen – jeres j.nr. NST-4400-00040, og som foreningen pt. er i dialog med Naturstyrelsen om at finde en afklaring på. Det er ikke klart, hvorfor der efter nærværende udkast til spildevandsbekendtgørelsens § 32 og § 33 stilles krav – eller kan stilles krav – til etablering af en serviceordning for minirenseanlæg, når der gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 men ingen tilsvarende krav, når der er tale om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at spildevandsselskabernes erfaring er, at minirenseanlæg til rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i langt flere tilfælde etableres på grundlag om påbud om forbedret rensning efter lovens § 30 end på grundlag af en udledningstilladelse efter lovens § 28, stk. 1.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA