Til Naturstyrelsen

Høringssvar på Udkast til vejledning til de nye regler om minirenseanlæg i spildevandsbekendtgørelsen – jeres j.nr. NST-4400-00040

DANVA finder det positivt, at der laves vejledning til de nye regler om minirenseanlæg. Der er dog nogle problemer med de foreliggende vejledningsudkast. Herunder er der specifikke bemærkninger til hvert af de to udkast.

Til Vejledning om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen

I det følgende beskriver vi nogle problemstillinger, der bør tages hånd om ved uddybning i vejledningen eller om nødvendigt ved ændringer i selve spildevandsbekendtgørelsen.

Det er ikke klart, hvorfor der efter spildevandsbekendtgørelsens § 32 og § 33 stilles krav – eller kan stilles krav – til etablering af en serviceordning for minirenseanlæg, når der gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 men ingen tilsvarende krav, når der er tale om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at spildevandsselskabernes erfaring er, at minirenseanlæg til rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i langt flere tilfælde etableres på grundlag om påbud om forbedret rensning efter lovens § 30 end på grundlag af en udledningstilladelse efter lovens § 28, stk. 1.

Efter spildevandsbekendtgørelsens § 33, stk. 1 og stk. 2 skal minirenseanlæggets ejer indgå en aftale med en anden part om en serviceordning for driften af minirenseanlægget, når kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 om tilførelse af spildevand til vandmiljøet. Det følger af spildevandsbekendtgørelsen samt punkt 7 i høringsudkastet til vejledningen, at et spildevandsselskab kan være den anden part i en sådan aftale, idet der henvises til betalingslovens § 7 a. DANVA er i tvivl om, hvor vidt dette er i overensstemmelse med gældende regler. Spildevandselskabers forpligtelse til at give tilbud til ejere af helårsboliger om kontraktligt medlemskab hos selskabet gælder efter ordlyden i betalingslovens § 7 a. kun, når de nævnte ejere har fået påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4. Det nævnes ingen steder i lovforarbejder eller vejledninger, at spildevandsselskaber også har en forpligtelse til at give tilbud, når der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

Som følge af ovenstående er det også uafklaret, hvorledes vandselskaber er stillet økonomisk, hvis de tilbyder kontraktligt medlemskab på grundlag af en tilladelse givet efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.1. Hvis der ikke er tale om en hovedaktivitet, er det spørgsmålet, om vandselskabet må tilbyde det kontraktlige medlemskab efter reglerne om tilknyttede aktiviteter, jævnfør bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (nr. 1195, 2010)?

Nederst side 5 i vejledningsudkastet nævnes, at en ejer, der undlader at etablere eller opretholde en serviceordning, kan straffes med bøde, jf. § 63, stk. 1. Vi går ud fra, der menes spildevandsbekendtgørelsens § 67, stk. 1, nr. 5 og nr. 6.

Til Vejledning til borgere

Det viste eksempel side 1 på CE-mærke for et minirenseanlæg er for et anlæg, der ikke ville leve op til de danske udlederkrav. Dette er uhensigtsmæssigt og bør rettes.

For øvrige bemærkninger til høringsmaterialet henviser DANVA til Aarhus Vands høringssvar af 24. februar 2016.

Kontakt os endelig, hvis der er behov for uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA