Til Energistyrelsen

DANVA støtter dansk ratifikation af Parisaftalen, der blev vedtaget den 12. december 2015 i Paris og påskønner hurtig dansk og EU-ratifikation, så aftalen kan træde i kraft i 2016.

Med Parisaftalen forpligter parterne sig til globale målsætninger om bl.a. at:

  • holde den globale temperaturstigning under 2 °C
  • øge tilpasningsevnen over for klimaforandringer

DANVA ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at danske vandselskaber kan yde et væsentligt bidrag til reduktion af udledninger og forbedret klimatilpasning på flere områder, herunder:

  • Reduktion af udledninger af klimagasser fra vandforsyning og spildevandsrensning, herunder reduktion af lattergas, som er ansvarlig for 6 % af de globale udledninger af drivhusgasser. Spildevandsrensning og udledning indgår som en af komponenterne forbindelse med EU’s reduktionsmål fra marts 2016.
  • Reduktion af udledninger via skovrejsning er et andet område, hvor vandselskaberne bidrager positivt, da der mange steder i landes rejses skove som led i grundvandsbeskyttelsen.

Derudover ligger Danmark globalt i front, hvad angår produktion af energi fra renseanlæg, hvilket medvirker til at reducere brugen af fossile brændsler. Beregninger fra DANVA viser, at potentialet for energiproduktion fra spildevand og drikkevand er 4-8 % af varmeforbruget og 1 % af elforbruget.

DANVA gør opmærksom på, at der i forbindelse med sidstnævnte er behov for at se på danske regler og afgifter, som betyder, at ikke alle potentialer bliver udnyttet. Eksempelvis skal energiproducerende spildevandsselskaber selv skal anvende halvdelen af den varme, som de producerer. Da det i praksis ofte ikke kan lade sig gøre på forsyningen, skal en stor del af overskudsvarmen slippes ud i det fri frem for at blive udnyttet i fjernvarmenettet. I forbindelse med Energiaftalen 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe under Skatteministeriet, som skulle analysere nyttiggørelse af overskudsvarme. DANVA opfordrer til, at denne analyse færdiggøres, offentliggøres og inddrages i det kommende arbejde med at styrke den danske klimaindsats.

Vedrørende klimatilpasningsindsatsen fremhæves det i Paris-aftalen, at parterne bør styrke samarbejdet gennem bl.a. videndeling og teknologioverførsel. Det fremhæves endvidere, at Danmark vil støtte udviklingslandenes indsats via udviklingsbistanden, herunder Klimapuljen, som prioriterer områder, hvor Danmark har viden og erfaring. Her nævnes særligt energi- og vandområdet. Inden for klimatilpasning i byer har danske vandselskaber erfaring og viden, og hvis der kan tilvejebringes finansiering vil mange vandselskaber kunne bidrage ved at dele deres erfaringer og ved at fremvise eksempler på vellykket klimatilpasning i danske byer.

Dette element bør ses i sammenhæng med arbejdet med at implementere Vandvisionen, som også har til formål at fremme overførsel af dansk teknologi og danske løsninger på globale markeder.

Med venlig hilsen
Helle Katrine Andersen
DANVA