Til Energistyrelsen

Det er særdeles positivt, at Energistyrelsen med det foreliggende bekendtgørelsesudkast vil fjerne en række juridiske barrierer for vandselskabernes udnyttelse af energiressourcer og sammentænke regelsæt på tværs af de forskellige forsyningsområder.

DANVA har følgende bemærkninger til udkastet.

I udkastets § 1 om elproduktion nævnes ”… vandselskabets egne energiressourcer fra hovedvirksomheden …” uden at det er defineret, hvad dette omfatter. Vi opfordrer til, at der ikke anlægges en for restriktiv tolkning, da en sådan ville kunne udgøre en ny barriere for udnyttelse af vandselskabers energiressourcer.

Eksempelvis mener DANVA, at hjælpestoffer til optimering af elproduktionen bør være omfattet af § 1.

Ligeledes bør organisk affald under visse betingelser kunne omfattes af formuleringen, jf. punkt 3.1.3.3 under de generelle bemærkninger til ændringslov til vandsektorloven m.fl. (lov nr. 132, 2016), hvor der bl.a. står ”Det er ikke hensigten, … at et vandselskab skal kunne varetage konventionel affaldsforbrænding. Tilsætning af små mængder organisk affald med henblik på at optimere behandlingen af spildevandsslam sidestilles dog ikke med konventionel affaldsforbrænding eller – behandling.”

I modsætning til vandselskabers elproduktion ophæver udkastets bestemmelser ikke varmeforsyningslovens krav om, at varmeforsyningsaktiviteter skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra vandselskabers hovedaktiviteter (varmeforsyningslovens § 23 m., stk. 4) samt kravet om, at der ikke må anvendes midler fra varmeforsyningsområdet på vandområdet (§ 23 m., stk. 3). DANVA mener, de nævnte krav bør ophæves, som de er for elproduktion. Dette skal også ses i lyset af, at vandsektoren har et stort potentiale for varmeproduktion. DANVA kender til beregninger på, at varmeindvinding fra spildevand kan bidrage med i størrelsesordenen 8 – 10 % af det samlede varmebehov i Danmark.

Endelig vil det være ønskeligt med klarere juridiske retningslinjer for vandselskabers anvendelse af solpaneler/solceller. Med ændringslov nr. 578 fra 2012 til vandsektorloven gjorde man det lettere for vandselskaber at producere vedvarende energi ved at fjerne kravet om selskabsmæssig udskillelse efter vandsektorloven. Opsætning af solpaneler på vandselskabets anlæg nævnes som eksempel i lovbemærkningerne, hvor det også fremgår, at energi fra solpaneler enten kan indgå i selskabets hovedvirksomhed eller sælges. Salg af energi fra solpaneler var omfattede af de dagældende regler om tilknyttede aktiviteter.


Det er ikke helt klart, hvordan salg af energi fra solpaneler er reguleret efter ikrafttrædelse af revideret vandsektorlov og ny bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed her i 2016. Antageligt kan vandselskaber, der allerede udøvede denne aktivitet før de nævnte regelændringer, fortsætte den som tilknyttet virksomhed, jævnfør § 9, stk. 4 i den nugældende bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed. Men det er ikke klart, hvordan vandselskaber, der ønsker at starte på denne aktivitet er stillede.

Vi uddyber gerne vores synspunkter og ser frem til en fortsat dialog med Energistyrelsen om området, som har store potentialer og er i dynamisk udvikling i den overskuelige fremtid.

DANVA har ikke kommentarer til notatet om erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA