Til Miljø- og Fødevareministeriet
SVANA

 

Grødeskæring har i gennem mange år været et meget debatteret emne, hvor afvandingsinteresser og miljøhensyn har stået skarpt overfor hinanden. Emnet er meget komplekst fagligt for så vidt angår samspillet mellem grødeskæring, afvanding og vandløbsøkologi. Denne vejledning er derfor et nyttigt indspil til planlægning af vandløbsindsatsen i kommunerne, men vi har dog et par generelle bemærkninger til vejledningen.

Først og fremmest er det vores opfattelse, at en øget grødeskæring ikke må betyde, at kravene til andre aktører skærpes som følge af en eventuel forringelse af vandløbstilstanden såvel i vedligeholdte vandløb som nedstrøms. Som eksempel kan nævnes, at grødeskæring kan føre til meget lav vandstand i visse vandløb om sommeren, hvilket kunne føre til restriktioner for vandforsyninger som nedsættelse af vandindvindingstilladelse eller krav om kompensationsudpumpning.

Endeligt så mener vi, at man i overvejelserne om grødeskæring altid skal inddrage risikoen for oversvømmelser nedstrøms. Selv om man med effektiv grødeskæring kan formindske oversvømmelses-risikoen lokalt, så kan hurtigere afstrømning fra et helt vandløbssystem føre til omfattende oversvømmelser i nedstrøms beliggende byer.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA