Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA har noteret sig den politiske aftale fra juni 2016 om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”, og at der i den sammenhæng var enighed om at oprette Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette nye nævn, der forventes i funktion 01.07.2017, har DANVAs store interesse, da nævnet skal være øverste klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. 

Foreningen støtter, at nævnet har særlige afdelinger for dels jordforureningsforhold dels grundvands- og vandforsyningsforhold – og det er med glæde, at vi kan konstatere, at foreningen er indstillingsberettiget. I den forbindelse har vi forståelse for brugen af paritetsprincippet – og at DANVA er i gruppen af miljø/natur/forbrugersiden – og i denne sammenhæng ikke i erhvervsgruppen.

Foreningens involvering vil også ligge i fin forlængelse af ministerens hidtidige udpegning af en kompetent ”vandperson” med vandindsigt, da Anders Bækgaard, der har nær tilknytning til DANVA i mange år, siden 1989/90 har været en del af Miljøklagenævnet og dets efterfølger.

Når vi sammenholder de indstillingsberettigede områder med vore medlemmers aktivitet og viden samt vort netværks kompetencer giver det mening:

En af de primære årsager for stor aktivitet på jordforureningsområdet er beskyttelse af grundvandet, som har vandforsyningsselskabernes store bevågenhed i såvel aktuelle som potentielle indvindingsområder. Forsyningsselskaberne bidrager til overvågning, beskyttelsesforanstaltninger og oprydning af jordforurening.

Afdelingen med fokus på grundvands- og vandforsyningsforhold angår de danske vandforsynings-selskabers kerneaktivitet; drikkevandsforsyning på basis af uforurenet grundvand. Dertil kommer at DANVAs medlemmer forestår ca. 60% af indvindingen i Danmark – og der investeres millioner af kroner på årsplan for at beskytte grundvandet og optimere forsyningen af forbrugerne. 

Det er essentielt for at sikre en optimal sagsbehandling, at det i udpegningsprocessen sikres, at de sagkyndige har viden indenfor vandindvinding, vandbehandling, drikkevandskvalitet, geologi, hydrogeologi, grundvandskemi samt indsigt i udførsel og fortolkning af resultater af kemiske analyser.

Såfremt at ministeriet måtte have behov for bidrag i forhold til indstilling af yderligere sagkyndige medlemmer, der ad hoc beskikkes, står foreningen gerne til rådighed for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?