Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA har noteret sig den politiske aftale fra juni 2016 om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”, og at der i den sammenhæng var enighed om at oprette Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette nye nævn, der forventes i funktion 01.07.2017, har DANVAs store interesse, da nævnet skal være øverste klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. 

Foreningen støtter, at nævnet har særlige afdelinger for dels jordforureningsforhold dels grundvands- og vandforsyningsforhold – og det er med glæde, at vi kan konstatere, at foreningen er indstillingsberettiget. I den forbindelse har vi forståelse for brugen af paritetsprincippet – og at DANVA er i gruppen af miljø/natur/forbrugersiden – og i denne sammenhæng ikke i erhvervsgruppen.

Foreningens involvering vil også ligge i fin forlængelse af ministerens hidtidige udpegning af en kompetent ”vandperson” med vandindsigt, da Anders Bækgaard, der har nær tilknytning til DANVA i mange år, siden 1989/90 har været en del af Miljøklagenævnet og dets efterfølger.

Når vi sammenholder de indstillingsberettigede områder med vore medlemmers aktivitet og viden samt vort netværks kompetencer giver det mening:

En af de primære årsager for stor aktivitet på jordforureningsområdet er beskyttelse af grundvandet, som har vandforsyningsselskabernes store bevågenhed i såvel aktuelle som potentielle indvindingsområder. Forsyningsselskaberne bidrager til overvågning, beskyttelsesforanstaltninger og oprydning af jordforurening.

Afdelingen med fokus på grundvands- og vandforsyningsforhold angår de danske vandforsynings-selskabers kerneaktivitet; drikkevandsforsyning på basis af uforurenet grundvand. Dertil kommer at DANVAs medlemmer forestår ca. 60% af indvindingen i Danmark – og der investeres millioner af kroner på årsplan for at beskytte grundvandet og optimere forsyningen af forbrugerne. 

Det er essentielt for at sikre en optimal sagsbehandling, at det i udpegningsprocessen sikres, at de sagkyndige har viden indenfor vandindvinding, vandbehandling, drikkevandskvalitet, geologi, hydrogeologi, grundvandskemi samt indsigt i udførsel og fortolkning af resultater af kemiske analyser.

Såfremt at ministeriet måtte have behov for bidrag i forhold til indstilling af yderligere sagkyndige medlemmer, der ad hoc beskikkes, står foreningen gerne til rådighed for en drøftelse.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA