Til Miljø- og Fødevareministereit

DANVAs bidrag indeholder forslag om:

  1. Indvinding af fosfor fra spildevandsslam
  2. Integrere behandling af spildevandsslam og organisk affald
  3. Indvinding af varme fra spildevand og udnyttelse af overskudsvarme fra forbrænding af spildevandsslam.

I det følgende refererer numrene 1 - 3 til de emner, der fremgår af disse overskrifter.

Beskrivelse af udfordringer eller potentialer vedr. cirkulær økonomi

Ad 1. Der er en global knaphed på naturligt forekommende fosfor, som kun forventes at blive større. I Danmark er man sammenlignet med mange andre steder langt fremme med udviklingen af teknologier til udnyttelse af fosfor i spildevandsslam ved f.eks. fremstilling af struvit, men udnyttelsen af potentialerne er stadig kun i sin spæde vorden. Det gælder potentialer dels i forhold til at optimere indvindingen af fosfor fra en given mængde spildevandsslam endnu mere, dels i forhold til at få øget udbredelse af fosforindvinding hos spildevandsselskaberne og endelig i forhold til eksport af dansk know-how på området.

Ad 2. Aktuelt pågår der i adskillige spildevandsselskaber spændende aktiviteter, hvor spildevandsslam og organisk affald behandles sammen. Der kan være økonomiske gevinster ved denne praksis både i forhold til økonomien i det enkelte spildevandsselskab og for samfundet. Dertil kommer, at denne praksis kan bidrage til de politiske målsætninger om øget genanvendelse af organisk affald. Endelig har udlandet stor efterspørgsel efter dansk know-how på dette område.

Der er lovgivningsmæssige udfordringer på dette område, og teknologisk er der store udviklingspotentialer.

Ad 3. Alene indvinding af varme fra spildevand med eksempelvis varmepumper vil kunne bidrage med i størrel-sesordenen 8 – 10 % af det samlede varmebehov i Danmark. Dertil kommer udnyttelse af overskudsvarme i forbindelse med afbrænding af spildevandsslam. Der er altså et meget stort energipotentiale ved indvinding af varme fra spildevand og udnyttelse af overskudsvarme. Indvinding af varme fra spildevand sker pt. blot hos et par spildevandsselskaber. Afgifter – eksempelvis PSO og elafgift – udgør væsentlige barrierer for varmeindvinding.

Afhængigt af afgiftsstruktur, virkningsgrad mv., kan der også tænkes at være potentialer for varmeudnyttelse af grundvand. Hvis der teknisk og økonomisk skulle vise sig at være potentialer ved at indvinde varme fra grundvand, før anvendelse af grundvandet til drikkevand, ville det have den yderligere fordel, at drikkevandet ville have en lavere temperatur i distributionsnettet end ellers. Dette kunne være en fordel i forhold til vandkvalitet og hygiejne. Dertil kommer mulighederne for at bruge grundvandsmagasiner, der ikke er egnede til drikkevandsformål, som varmelagre. Om sommeren kunne overskydende varme tilføres sådanne lagre og om vinteren kunne varmen hentes op. Lignende betragtninger gør sig gældende i forhold til at anvende grundvandsmagasiner som kuldelagre.

DANVAs forslag til initiativer

Ad 1. Mere udvikling af teknologier til fosforgenindvinding fra spildevandsslam. Fjerne eventuelle barrierer for markedsføring af fosfor på nationalt niveau og arbejde for det på internationalt niveau. Indsats for at synliggøre struvit mv. på det nationale og internationale marked.

Ad 2. Det gældende regelgrundlag sætter nogle ret snævre rammer for sambehandling af spildevandsslam og organisk affald. Der er behov for lov/regelændringer snarest muligt, således at rammerne bliver bredere.

Ad 3. Der er behov for at ændre afgiftsstrukturen på energiområdet, så det bliver mere attraktivt at udnytte overskudsvarme og varme fra spildevand. I den anledning er fjernelse af PSO’en et skridt på vejen, der skal efterfølges af flere skridt. Desuden er der behov for analyser i forhold til mulighederne inden for grundvand og drikkevand.

Med venlig hilsen
DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening