Til Skatteministeriet

10. februar 2016

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme takker for det fremsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar.

Det er med beklagelse, at de tre foreninger kan konstatere, at en fremsendt anmodning til Skatte-ministeriet den 20. september og igen den 11. oktober 2015 om at offentligt ejede forsyningsselskaber skulle have mulighed for at anvende andre inddrivelsesmetoder end SKAT ikke er blevet imødekommet i udkastet til nyt lovforslag.

Ifølge Skatteudvalgets betænkning af den 5. november 2015 foreslog medlemmer af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, at skatteministeren og Skatteudvalget ved nye politiske drøftelser om reglerne på inddrivelsesområdet burde inddrage forsyningsselskabernes ønske om, at det skal gøres valgfrit, om forsyningsselskaberne selv ønsker at inddrive restancer evt. med bistand fra private, eller om de vil have SKAT til at forestå opgaven.  

Denne ordning, hvor inkassofirmaer og advokatfirmaer evt. inddrages, vil efter vores vurdering give mulighed for, at forsyningsselskaberne får bedre mulighed for at få inddrevet deres restancer. Herved undgår forsyningsselskaberne at få væsentlige tab, som vil betyde højere takster for de øvrige forbrugere.

Løsningen har især vandsektoren efterlyst i flere år grundet de hidtidige erfaringer med effektiviteten af SKATs inddrivelse, og udfordringerne på denne front er ikke blevet mindre.

Ovenstående model er tænkt som en parallel løsning til brugen af SKAT som inddrivelsesmyndighed, og vil efter vores vurdering også være en aflastning af SKAT 

DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme står gerne til rådighed for et samarbejde omkring udformningen af en alternativ model til den nuværende.

Med venlig hilsen      
Carl-Emil Larsen, DANVA og Jacob Simonsen, Dansk Affaldsforening og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme