Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ændring af bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter, jeres j.nr. POL-16/04750

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har noteret sig, at der er tale om præciseringer af den ordregivende myndigheds forpligtigelser. Foreningen har ikke nogen specifikke bemærkninger til det foreslåede, men vi vil bruge lejligheden til at fremføre vores vurdering af Koncessionsdirektivets relevans for den danske vandsektor. Baggrunden herfor er, at vi finder, at styrelsen bør kunne udtale sig generelt om emnet, hvilket styrelsen efter vores viden hidtil har været tilbageholdende med.

Dansk vand- og spildevandsforsyning i et koncessionsperspektiv

Kendetegnene ved udøvelsen af hovedaktiviteterne i danske vand- og spildevandsforsyningsselskaber er:

  • at deres forsyningsområder er baseret på kommunale forsyningsplaner hjemlet i dels vandforsynings- dels miljøbeskyttelsesloven
  • at der er givet tilladelse til henholdsvis vandindvinding efter vandforsyningsloven og tilladelse efter miljøbeskyttelseslov til udledning af spildevand
  • at selskabernes økonomiske ramme er såvel et hvile-i-sig-selv-princip som et prisloft fastsat af en uafhængig regulator, se vandforsyningsloven, betalingsloven og vandsektorloven med følgelovgivning.

Der er således ikke tale om forsyning baseret på en frivillig, gensidigt bebyrdende koncessionskontrakt indgået mellem en offentlig myndighed og et forsyningsselskab. Allerede af den grund er den danske vand- og spildevandsforsyning efter foreningens opfattelse ikke omfattet af Koncessionsdirektivet.

Såfremt det ikke er KFST vurdering, er det relevant af se på artikel 12.

Koncessionsdirektivet, 23/2014, har nemlig i sin artikel 12 stk. 1 undtaget koncessioner omhandlende vandforsyning. Koncessioner omhandlende spildevandsforsyning er også i et nærmere bestemt omfang undtaget ifølge stk. 2. Forudsætningerne er dog svært forståelige - og anvendelsen af begrebet "forbundet med" aktiviteterne i stk. 1 er tilsyneladende ikke nærmere beskrevet. Er der tale om, at der skal være selskabsretlig forbindelse mellem de to nævnte forsyningsarter - eller er der tale om indgåelse af koncessioner omhandlende såvel vand- som spildevandsforsyning?

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA