Til Miljøstyrelsen
15. december 2011

DANVA takker for modtagelsen af forslaget til vejledning og vil nedenunder komme med vore bemærkninger til denne.

Generelt

Overordnet er DANVA tilfreds med indhold og form af vejledningen, men den løser ikke de bagvedliggende uhensigtsmæssigheder i form af lovens udformning. Specielt er spørgsmålet om frivillige eksisterende aftaler uheldigt, idet eksisterende aftaler om sprøjtefrie zoner medfører dyrkningsstop – men ingen yderligere kompensation. Endvidere har foreningen gjort opmærksom på de administrative omkostninger ved udbetaling af kompensation.

Endeligt mangler der en klar beskrivelse af, hvem der har pligten til at informere den enkelte lodsejer om, at han er omfattet af en 25 meter beskyttelseszone. Mange lodsejere er givet ikke klar over, at der på den anden side af et læhegn ligger en boring, der er beskyttet af 25 meter zonen. I denne forbindelse bør der på relevante digitale kort være afmærkning af zonerne. Efter vores opfattelse påhviler oplysningspligten staten eller kommunerne.

Specifikke bemærkninger

Afsnittet om tilsyn (2.5) bør suppleres med en gennemgang af de relevante strafbestemmelser i Miljøbeskyttelseslovens § 110. Ligeledes bør det beskrives, hvorledes vandforsyningen kan forholde sig til en eventuel manglende overholdelse af forbuddet. Endeligt bør den påtænkte tilsynsfrekvens anføres i vejledningen.

I afsnit 3.2.2 om undtagelser fra berettigelse til kompensation bør det også fremgå, at påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26 a med krav om mindst pesticidfri dyrkning heller ikke berettiger til kompensation.

I afsnit 3.4 bør det angives, at det er den faktiske beliggenhed af boringen, der danner udgangspunkt for 25 meter zonen og ikke Naturstyrelsens kortgrundlag, idet denne ofte er fejlbehæftet.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?