Til Naturstyrelsen
1. marts 2011

FVD og DANVA finder, at en hasteændring af bekendtgørelsen alene bør vedrøre de forhold, hvor branchen er enig i, at der er behov for en ændring af de eksisterende regler hurtigst muligt. Mens alle øvrige justeringer af bekendtgørelsen bør ske i samarbejde med branchen, ligesom den oprindelige bekendtgørelse skulle fastlægges i samarbejde med branchen jf. lovbemærkningerne. Derfor undrer foreningerne sig også over ønsket om at haste visse af de foreslåede ændringer igennem. Ikke mindst fordi nogle af ændringerne berører emner, som er så vigtige for selskaberne, at DANVA allerede har anlagt en principiel sag ved Konkurrenceankenævnet om, hvorvidt den af Forsyningssekretariatet anlagte fortolkning er i strid med loven, bekendtgørelsen og intentioner bag. Konkurrenceankenævnets afgørelse i disse sager kan forventes i henholdsvis april og juni 2011.

Ved at udskyde ændringer, som ikke alene har præcisende karakter, eller hvor der er enighed om et akut behov for ændring, vil justering kunne ske på et fuldstændigt grundlag. Samtidig bliver der mulighed for, at justeringen kan tage højde for uhensigtsmæssigheder i den eksisterende bekendtgørelse, som ikke bør afvente revisionen i 2013. Af emner for en sådan justering kan fx nævnes det forhold, at et prisloft i praksis er blevet til to og hvilken indflydelse dette bør have på effektiviseringskravene.

Ændringer i prisloftsbekendtgørelsesudkastet, som forudsætter nærmere drøftelser med branchen:

1:1- Omkostninger - Omkostninger til revisorpåtegninger på indberetninger

Foreningerne finder det positivt, at man åbner for at nogle af de omkostninger, som selskaberne blot meget teoretisk har indflydelse på, bliver opført som 1:1-omkostninger på grund af deres særlige karakter.

Imidlertid findes der en række andre omkostninger (end de foreslåede revisor-omkostningerne) som ud fra deres formål og samfundsgavnlige effekt bør være 1:1-omkostninger. Kontingent til brancheforeninger som DANVA og FVD kan nævnes som en sådan omkostning. Foreningerne er som vandselskabernes brancheforeninger vandselskabernes stemme. Hvis ikke kontingentet bliver anset som en 1:1-omkostning, bliver brancheforeningerne pålagt et indirekte effektiviseringskrav, uanset de ikke er omfattet af loven. Ud fra samfundshensyn kan en konsekvens være, at lovgiver og øvrige myndighederne i stedet for at skulle forholde sig til en samlet stemme fra branchen skal forholde sig til vandselskaberne enkeltvis. Dette må forventes at medføre en række omkostninger for myndighederne. Samtidig vil en svækkelse af brancheforeningerne betyde øgede omkostninger for vandselskaberne og dermed indirekte fra kunderne. Idet brancheforeningerne løser en række opgaver og levere en række ydelser i form af fx vejledninger og juridiske responsummer, som kommer alle medlemmer til gode - frem for at hvert enkelt selskab skal betale selvstændigt for denne viden.

Samtidig skal der gøres opmærksom på, at en drypvis tilføjelse af 1:1-omkosntinger risikerer at gøre bestemmelsen udtømmende i strid men intensio-nerne. En sådan fejlslutning bør formuleringen af bestemmelsen selvfølgelig sikre imod.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og køb af grunde

Forsyningssekretariatet har afvist at lade vandselskaberne indregne køb af grunde som investeringer, med den begrundelse, at man ikke kan afskrive på grunde. For finan-siering henviser Forsyningssekretariatet i stedet til, at vandselskaberne finansierer grundkøb via investeringstillægget fra historiske investeringer. Forsyningssekretariatet har derfor foreslået at præcisere § 24 i overensstemmelse hermed.

En henvisning til finansiering via likviditet fra historiske investeringer er imidlertid ikke en holdbar eller rimelig løsning. Vandselskaberne vil også fremadrettet løbende have behov for at købe grunde til fx etablering af vandværker og beskyttelse af deres boringer. Men størrelsen af investeringstillægget for historiske investeringer er forskelligt fra selskab til selskab og vil samtidig gradvist forsvinde. Ligeledes er der ikke tale om en varig løsning ift. tilbagebetaling af tilslutnings-bidrag – ikke mindst set i lyset af det igangværende udvalgsarbejde under Miljøministeriet vedr. ændringer af betalings-reglerne for spildevandsforsyninger. Udvalgsarbejdet skal bl.a. undersøge mulighederne for at fremme håndtering af regnvand på egen grund, og dette vil kunne medføre øgede krav om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Investeringer i grunde bør indregnes i prislofterne på lige fod med alle andre investeringer som vandselskaberne foretager som en del af deres forsyningsaktiviteter – og afskrivningsperioden kunne sættes til den almindelige finansierings-horisont ved køb af fast ejendom. Spørgsmålet er så principielt, at DANVA har valgt at rejse det ved Konkurrenceankenævnet, idet vi mener, at grundkøbene bør kunne indregnes efter den eksisterende bekendtgørelse. Ligeledes er mu-ligheden for at indregne tilbagebetaling af tilslutningsbidrag indbragt for Konkurrenceankenævnet af Københavns Energi.

Hvis forsyningerne får ret ved Konkurrenceankenævnet indeholder bekendtgørelsen allerede de nødvendige hjemler. Ellers vil det være nødvendig at indføje disse, men i så fald er det nødvendigt med en hjemmel, der sikrer finansieringen - ikke blot en hjemmel til at øvrig likviditet kan anvendes til formålene. Den foreslåede ændring er således alene anvendelig som en foreløbig hjemmel indtil endelig afklaring foreligger. I den forbindelse er den alene nødvendig ift. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, da den pt. anlagte fortolkning allerede behandler grundkøb som foreslået.

Effektiviseringskrav på investeringer

Prisloftsbekendtgørelsen foreskriver, at nye (planlagte) investeringer skal være gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår for at kunne indregnes i prisloftet. I forbindelse med behandlingen af miljø- og servicemål ved Konkurrenceankenævnet, er denne formulering benyttet som argument for, at mål fra før 2003-2005 kan pålægges effektivisering.

Såfremt Konkurrenceankenævnet tilslutter sig, at der kan stilles krav om effektivisering på baggrund af en sådan formulering, er der behov for en generel justering af, i hvilket omfang omkostningstyperne underlægges effektivisering. Ikke mindst fordi den nuværende sammensætning af prisloftet, betyder at dette reelt er opdelt i to, et vedr. investeringer og et vedr. drift.

FVD og DANVA mener, at modeller vedr. sammensætningen af prisloftet og effektiviseringskravene ikke bør indføres uden involvering af branchen. Ved at involvere branchen mindskes risikoen for, at reglerne ender med at fastlåse selskaberne så meget, at selskaberne udviser tilbageholdenhed i deres investerin-ger, fx fordi de er afhængige af en efterfølgende godkendelse.

Klare regler om overholdelse af prisloftet

Den foreslåede § 5a er meget svær at læse og gør det ikke klart, hvorledes det sikres at prisloftet overholdes. Foreningerne har fået den opfattelse, at den foreslåede bestemmelse skal medføre, at en øget vandmængde ikke fører til en overtrædelse af prisloftet, forudsat taksterne er fastsat, så der er sikret en overholdelse overholdelse ud fra den forventede vandmængde. Dette fremgår imidlertid ikke tydeligt at bestemmelsen. En sådan bestemmelse betyder samtidig, at selskaber med et faldende vandsalg ikke får mulighed for at udnytte deres prisloft. Et faldende vandsalg (fx fra succesrige vandsparekampagner) vil derfor ramme vandselskaberne uforholdsmæssigt hårdt, idet størstedelen af omkostningerne er faste og derfor ikke vil følge ned proportionalt med kubikmeterantallet. Dette er særligt problematisk, idet prisloftsbekendtgørelsens § 8 om muligheden for ansøgning om forhøjelse af prisloftet ikke gælder ved jævnt faldende vand-mænger men ved kun markante fald over enkelte år.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at mængder i vandsektoren naturligt forstås som m3. Det bør derfor præciseres, at der skal fastsættes efter henholdsvis m3, antal målere, gebyrer osv.

Samtidig bør bestemmelsen sikre, at der kan tages højde for tilgængelig information ift. de forventede indtægter sammenholdt med taksterne. Således at der fx kan tages højde for lukning af store forbrugere/ udledere som slagterier. Ligesom man kan forestille sig at forsyningen er vidende om, at andre indtægter vil stige markant, fx tilpasning af vejbidragene ift. en omkostningsægte struktur.

Overgang til lønnet arbejdskraft

FVD og DANVA er enig i, at der bør tages højde for de situationer, hvor der er sket en markant ændring i omkostningssituationen siden 2003-2005, samt at overgang til lønnet arbejdskraft kan nævnes som et sådant tilfælde. Imidlertid kan der være mange andre årsager til væsentlige ændringer i driftsomkostningerne, uden disse er udtryk for ineffektivitet - fx at der har været opereret med for dårlig vedligeholdelse af nettet i 2003-2005. Derfor bør bestemmelsen formuleres generelt, således at der kan søges om tillæg ved væsentlige omkostningsforøgelser, fremfor alene at indføre en bestemmelse som tager højde for en speciel omkostningsændring.

DANVA er enig i at der bør foretages ændring hurtigst muligt på følgende punkter:

Over- og underdækning i 2010

Foreningerne har i sine høringssvar netop foreslået, at over- eller underdækningen for 2010 indregnes i via en korrektion af over/- underdækningssaldoen, så vi kan fuldt tilslutte os denne tilretning.

Udjævning af indtægterne fra tilslutningsbidrag

FVD og DANVA kan bekræfte, at det giver god mening, at indarbejde en mulighed for at udjævne indtægterne fra tilslutninger og sikre et stabilt prisloft. Der bør dog arbejdes med længere tidshorisont end 5 år, ligesom det fx gøres i forhold til det generelle effektiviseringskrav for at sikre den ønskede udjævning.

Driftsomkostninger som kun falder fx hvert 10. år

Vi er ligeledes enige i nødvendigheden af, at der findes en fremadrettet løsning, som tager højde for periodevise ekstraomkostninger. I mangel herpå, har vandselskaberne søgt om at indregne sådanne omkostninger i prislofterne for 2011 som henlæggelser. Afvisningen heraf er indbragt for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets accept af indregning i over/underdækning vil dog ikke løse problemet fremadrettet og permanent.

Tillæg for budgetterede omkostninger - Ekstraordinære omkostninger pga. hændelse før 2011

Foreningerne er enige i, at selskaberne bør have tillæg for disse omkostninger i prislofterne, samt at der bør indarbejdes en permanent løsning. I mangel heraf har selskaberne anmodet om at indregne omkostningerne under hensættelser ifm. opgørelsen af over/ underdækning. Afvisningen heraf er indbragt for Konkurrence-ankenævnet. Konkurrenceankenævnets accept af indregning i over/underdækning vil dog ikke løse problemet fremadrettet og permanet.

Afslutningsvist skal der gøres opmærksom på, at FVD ved siden af nærværende høringssvar har indsendt et supplerende høringssvar med specifikke bemærkninger.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen, DANVA og Bent Soelberg, FVD