Til Naturstyrelsen
16. december 2011

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, takker for modtagelsen af hørings-materialet – ligesom foreningen vil takke for, at styrelsen afsatte tid til intense drøftelser af emnet sommeren 2011. I samme åndedrag vil vi understrege, at foreningen under de givne rammer påskønner, at der er givet vandselskaberne god tid til at håndtere alle de formelle, praktiske og kommunikative udfordringer ved afviklingen af det første, obligatorisk valg blandt forbrugerne.

Præmissen for de nævnte drøftelser var, at Miljøministeren havde konkluderet, at forligskredsen bag Vandsektorloven fortsat ønskede et valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forbrugere. Drøftelserne skete i en konstruktiv ånd, ligesom DANVA i det følgende vil være konstruktiv. MEN det skal understreges,at DANVA ikke støtter et obligatorisk valg af bestyrelsesmedlemmer blandt vandselskabets forbrugere.

Det er foreningens vurdering, at nationale repræsentanter fra forbrugergrupper, kommuner og vandselskaber vil kunne finde frem til en model, hvor forbrugernes synspunkter bliver inddraget på en mere reel og praktisk måde. DANVA efterlyser et signal fra forligskredsen om, at den vil lytte i givet fald.

Generelt

Primære betragtninger

Det er foreningen magtpåliggende at understrege, at ønsket om forbrugerindflydelse reguleringsmæssigt skal være baseret på en regulering, der ligner El- og Varmeforsyningsloven.

Det er således, at i disse love anses forbrugerindflydelseskravet som værende opfyldt, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmer direkte eller indirekte er valgt af forbrugerne – eller af en eller flere kommunale bestyrelser i selskabets forsyningsområde, se Elforsyningsloven § 41 og Varmeforsyningsloven § 23h.

Det er os endvidere ikke muligt at se vægtige argumenter for at opstille skærpede krav til forbrugerindflydelse på vand- og spildevandsområdet – set i forhold til el- og varmeforsyningsområdet.

Det er endvidere helt centralt at forstå, at bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forbrugerne ifølge Selskabs-lovgivningen (SEL) skal varetage selskabets interesser – og IKKE forbrugernes interesse.

DANVA er enig i det overordnede sigte om at fremme forbrugernes mulighed for at komme til orde overfor vandselskaber. Dette kan dog gøres på en mere reel måde; i et forum, hvor det er legalt udelukkende at tage afsæt i forbrugernes interesse.

En tanke kunne være, at vandselskabet etablerer et forbrugerråd af en operativ størrelse med repræsentanter fra forskellige forbrugergrupper. Repræsentanter fra denne gruppe skal vandselskabets bestyrelse møde mindst én gang årligt for at drøfte emner som kvalitet, mængder, priser og øvrige leveringsvilkår - ligesom gruppens repræsentant ville kunne få taletid på den ordinære generalforsamling.

Det kan oplyses, at DANVA på nationalt plan agter at invitere til dannelse af et Nationalt forbrugerforum for vandsektoren. I dette regi vil der være mulighed for tilbagevendende kontakt mellem repræsentanter for vandselskaber og brugere af forsyningens kerneydelser mhp. at informere og drøfte aktuelle og generelle spørgsmål. Der vil ikke være drøftelser med tilknytning til konkrete forsyninger eller kommuner. Viden og er-faringer fra dette nationale forum vil kunne blive videreformidlet til vandselskaberne.

Sekundære betragtninger

Det følgende tager afsæt i den situation, at forligskredsen ikke vil ændre på kravet om et obligatorisk valg af forbrugerrepræsentanter.

Flere af de udfordringer, der lå i den eksisterende bekendtgørelse er blevet løst i udkastet. Det er i sig selv et gode.

Der er ikke behov for en særlig hjemmel til frivillige oprettelse af lokale forbrugerråd. Det står vandselskabernes bestyrelse frit for at danne sådanne allerede på nuværende tidspunkt. Dertil kommer, at foreningen ikke forventer, at vandselskaberne i stort antal vil bruge ressourcer på et formelt valg blandt forbrugerne – og dernæst også bruge midler og tid på at oprette og drive uformelle forbrugerråd.

Det bør endvidere være således, at alle omkostninger tilknyttet forbrugervalget er en 1:1 omkostning. Forpligtigelsen er pålagt ved bekendtgørelse – og det er omkostninger, som vandselskaberne i meget begrænset omfang kan påvirke og/eller effektivisere på.

Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S forventer eksempelvis at skulle bruge ca. 200.000 kr. i forbindelse med valget.

Specifikt

De følgende kommentarer tager afsæt i den situation, at forligskredsen ikke vil ændre på kravet om et obliga-torisk valg af forbrugerrepræsentanter.

§1

Selv om det nu er præciseret, at den fysiske person – der deltager i valget – skal være myndig – er der fortsat talrige udfordringer ved den brede definition af begrebet forbruger. Udfordringer er dels omtalt i vort hø-ringssvar af 07.12.2009 dles i Notat om forbrugervalg i vandselskaber dateret februar 2011 udsendt af DANVA.

Det er DANVAs opfattelse, at som konsekvens af, at de stemmeberettigede ikke er afgrænset mere præcist, så har vandselskaberne en meget stor metodefrihed til at fastlægge egen afgrænsning. Der er eksempelvis ikke klare signaler i forhold til ejer- eller andelsforeninger og forbrugerne i de enkelte boligenheder/hustande. Vi mener dog, at det er legalt at afskære en andels- eller boligforening stemmeret, såfremt at der tildeles bebeboerne separat stemmeret (eksempelvis én stemme per boligenhed/hustand).

Vi påskønner, at begrebet multiforsyningskoncern er blevet udvidet til også at omfatte ”en koncern med flere vandselskaber”.

§2

Ifølge stk. 1 vil situationen for vandselskaber, hvori medarbejderne har ret til at vælge medlemmer til besty-relsen efter reglerne i SEL § 140, være den, at der alene skal vælges mindst ét bestyrelsesmedlem blandt forbrugerne. Dette formoder vi bl.a. er baseret på et ønske om at få operative størrelser på bestyrelserne, hvor der er repræsentanter fra ejerne – evt. fra flere kommuner, medarbejderne og forbrugerne.

Det er værd at bemærke, at § 140 aktiveres, såfremt vandselskabet i en 3 årig periode har beskæftiget mindst 35 medarbejder i gennemsnit. Det er ligeledes værd at understrege, at de fleste vandselskaber har færre medarbejdere. Dertil kommer, at flere vandselskaber - med afsæt i frivillig medarbejderrepræsentation nedfældet i vedtægterne - har involveret de ansatte i bestyrelsesarbejdet.

De hensyn, som lægger bag referencen til SEL § 140 og konsekvensen for bestyrelsens størrelse – gør sig også gældende – når der er frivillig medarbejderrepræsentation. DANVA ønsker således, at vedtægtsmæssige bestemmelser om medarbejder-repræsentanter kan erstatte medarbejderrepræsentation efter SEL § 140.

§3

Det undrer fortsat DANVA, at valgbarheden omfatter ”enhver myndig, fysisk person, uanset om vedkommende er forbruger” eller ej. Det er ikke hensigtsmæssigt, at forbrugerindflydelse kan varetages af enhver fysisk person – uanset om de bor i forsyningsområdet. Såfremt hensigten er at styrke den lokale forbrugers interesse i sit vandselskab virker det unødvendigt at tillade personer bosiddende i andre lande, regioner mv. at stille op til valget. Det vil tilmed i givet fald have en fordyrende effekt pga. udbetalinger af rejsegodtgørelser.

Det vil også være ønskeligt, at det klart af bekendtgørelsen fremgik, at de selskabsretlige regler generelt går forud for forbrugervalgsreglerne. Ingen bør være i tvivl om, at hvis en kandidats optagelse i bestyrelsen vil stride imod selskabsretlige regler, fx habilitetsreglerne i SEL § 131, så bør denne kandidat kunne forhindres optaget i bestyrelsen. Normalt har selskabet mulighed for at kontrollere, at medarbejdere i konkurrerende selskaber ikke får indsigt i bestyrelsens arbejde.

§4

Stk. 2 lyder: Forbrugerrepræsentanterne skal senest indtræde i bestyrelsen ved førstkommende ordinær generalforsamling efter valgdatoen. I § 5 stk. 3 er der nærmest en enslydende bestemmelse Såfremt at der er tiltænkt en forskel mellem disse, bør det fremgå tydeligere – og hvis ikke - bør den ene af bestemmelserne fjernes.

Stk. 7 omtaler vandselskabernes mulighed for at nedsætte et råd af forbrugere. Denne hjemmel er unødven-dig, da et sådant tiltag er lovlig uden specifik hjemmel.

§5

DANVA påskønner, at processen med information om et forestående valg til forbrugerne er blevet mere fleksibel. Vandselskaberne kan med andre ord selv vælge formidlingsmetoden.

Det vil dog altid kunne diskuteres, om den valgte metode ”effektivt sikrer, at vandselskabets forbrugere får information om valget”. Hvem skal reelt vurdere dette? Udkastet får det til at fremstå, som om effektivitet er entydigt og absolut krav – uden hensyntagen til de konkrete omstændigheder. Det vil være mere reelt, at skrive noget i stil med, at metoden skal være ”så effektiv som muligt”.

§6

Det var nødvendigt, at der blev ændret på deadline for det første forbrugervalg – og at der kom en præcise-ring af indtrædelsestidspunktet.

Det er, som nævnt af styrelsen, behov for tid til: Information om valget, opstilling af kandidater, tid til afvikling af valg, fastsættelse af valgregulativ og tilretning af vedtægter. En vigtig facet er også muligheden for at ko-ordinere forbrugervalget med det kommende kommunevalg i 2013, som vil have betydning for sammensætning af bestyrelserne i de kommunalt ejede vandselskaber.

En deadline for første forbrugervalg på 31.12.2013 - samt et krav om, at forbrugerrepræsentanter senest skal indtræde i bestyrelsen i 2014 – kan foreningen varmt støtte.

Med venlig hilsen
Tove Bakke Laursen
Formand for DANVA