27. oktober 2010

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, takker for modtagelsen af høringsmaterialet.

Generelt

Da det i høringen er oplyst, at ændringerne kun er af lovteknisk karakter som følge af vandsektorloven, behandler dette høringssvar også kun lovtekniske forhold.

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der skulle være spørgsmål til høringssvaret. I kan kontakte:

Susanne Vangsgård: Tlf. nr.: 8793 3510, e-mail: sv@danva.dk (vandforsyning) eller

Jens Plesner: Tlf. nr.:8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk (spildevand).

Specifikke bemærkninger

DANVA kommenterer først ændringerne på spildevandsområdet og derefter ændringerne på vandområdet.

1. bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

De begrebsmæssige konsekvensændringer er mangelfulde. Der er således talrige ste-der, hvor udtrykkene ”offentlig kloakfællesskab”, ”offentligt spildevandsanlæg” mv. an-vendes (eksempelvis § 8 og § 11 stk. 3) uden at der lægges op til at ændre dette med ændringsforslaget. Desuden bør brugen af begreberne ”kloakforsyning” og ”kommunale kloakker” også ændres, da disse betegnelser ikke anvendes i vandsektorloven eller den nugældende betalingslov.

Som eksempel på uklar terminologi (der ikke er lagt op til ændring af) kan nævnes § 5, stk. 1, nr. 2): … afgræsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. Dette bør vel ændres til følgende ordlyd: … af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er omfattet af § 2, stk. 1 i vandsektorloven eller der er tale om andre anlæg. Betegnelsen ”Andre spildevandsanlæg” er anvendt som overskrift for §§ 5 – 7 i betalingsloven.

Med ændringerne lægges der op til, at det nu er spildevandsselskabet, der administre-rer og driver tømningsordninger, mens kompetencen til at fastsætte om der skal være sådanne ordninger bibeholdes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med spildevands-planlægningen. Ændringsforslaget lægger dog ikke op til ændring af bekendtgørelsens § 50 stk. 1 og stk. 2, hvilket er problematisk, da det efter betalingsloven er spildevands-selskabet og ikke kommunen, der skal fastsætte forskrifter for tømningsordninger i regulativer - med efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen (se betalingslovens § 3, stk. 2 og stk. 3).

Udformningen af den nuværende § 54, stk. 2 bør også ændres, således at det fremgår, at det er i forbindelse med forskrifter udarbejdet af spildevandsselskabet og godkendt af kommunen, der kan pålægges bødestraf ved overtrædelse af reglerne efter kap. 15.

2. bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens § 53, stk. 3

§1

Det giver umiddelbart mening at omtale ”vandforsyningsvirksomhed” i vendingen: ”…vandforsyningsledning fra et alment vandforsyningsanlæg, der ejes af en vandforsyningsvirksomhed eller et vandselskab omfattet af § 2, stk.1, i lov om …”. Det er nemlig formelt således, at der kan eksistere kommunale vandforsyningsaktiviteter som ikke foregår i selskaber, jf. vandsektorlovens § 15 stk. 2.

Når det er sagt, er det vigtigt at bemærke, at i den gældende bekendtgørelse angår § 1, stk. 1 de kommunale almene vandforsyningsanlæg og deres mulighed for at få passagebidrag – men § 1, stk. 3 angår de private almene vandforsyningsanlæg.

Der er i forslaget ikke sket nogen refleksioner over den gældende § 1, stk. 3 – og vi vurderer, at der er et behov for et samspil mellem stk. 1 og stk. 3. En mulig konsekvens af forslaget ville ellers være, at:

- Den fremtidige stk. 1 ville angå forbrugerejede/privatejede almene vandforsyninger og kommunalt ejede almene vandforsyningsanlæg – såfremt at de er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 (mere end 200.000 m3/årligt …)

- Stk. 3 vil så dernæst muligvis kun angå de små private almene vandforsynings-anlæg (< 200.000 m3 årligt …)

Hvis anførte opdeling er tilsigtet, bør det overvejes, at præcisere formuleringerne i § 1, stk. 3: ”For private almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattede af § 2, stk. 1 i vandsektorloven, kan anlæggets…”

Opsamlende er det vores vurdering, at der er behov for enten en ny formulering af den foreslåede stk. 1 – eller en præcisering af stk. 3. Det mest oplagte synes at være, at sammenskrive stk. 1 og 3 – dvs. at omtale vandforsyningerne som ”almene vandforsy-ningsanlæg”. Så ville § 1, stk. 1 komme til at omfatte alle almene vandforsyninger uanset størrelse og ejerforhold.

3. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

§ 1 nr.1

Det foreslås, at § 21 stk. 3 i den gældende Indvindingsbekendtgørelse ophæves. Bestemmelsen lyder:

Stk. 3. Hvis et privat alment anlæg kræver sig overtaget af kommunen i anledning af et krav om udbygning, og der ikke kan opnås enighed om vilkårene for overtagelsen, fastsættes vilkårene af By- og Landskabsstyrelsen.

Dertil kan det overordnet anføres, at den tidligere lovtekniske tradition for at samle og gengive alle relevante bestemmelse i ”emne-bekendtgørelser” var et gode for sagsbe-handlerne. De senest år har det ikke været et princip, som er blevet hyldet af Miljømini-steriet, da man er bange for, at der kan opstå usikkerhed, når et emne søges er omtalt flere steder i lovgivningen.

Grunden til at vi nævner det er, at vi formoder, at § 21, stk. 3 foreslås ophævet, da sagsbehandlere og andre kan læse (næsten) det samme budskab i vandforsyningsloven § 47 stk. 2 sammenhold med § 21 nr. 24 i Bekendtgørelse 837/2010. Bestemmel-serne lyder:

Vandforsyningslovens § 47 stk. 2.:

Hvis et alment vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vand-sektorens organisering og økonomiske forhold, ikke mener at kunne opfylde et pålæg om udbygning, kan det kræve sig overtaget af et lokalt alment vandforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Vilkårene for overtagelsen fastsættes i mangel af enighed af miljøministeren.

Bek. nr. 837 af 28.06.2010 – henlæggelse af opgaver til By- og Landskabsstyrelsen,

§ 21 nr. 24:

Fastsætte vilkår hvis der ikke kan opnås enighed herom mellem et lokalt alment vand-forsyningsanlæg, der er omfattet § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og et anlæg, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1 i lov om vandsekto-rens organisering og økonomiske forhold, der har krævet sig overtaget af kommunen; § 47, stk. 2. (vores understregning)

Alene af den grund at der er en fejl-citering i § 21 nr. 24 – der står, at det er overfor kommunen, at kravet om overtagelse er rejst – vil vi foreslå, at Indvindingsbekendtgørelsen bibeholder en § 21 stk. 3 med et tilpasset indhold. Dermed vil der i en nyere be-kendtgørelse blive synliggjort hvem, der har kompetencen (lex specialis).

§ 1 nr. 2

Vi vil gerne opfordre til, at det foreslåede overvejes en ekstra gang, herunder om det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med intentionerne i den gældende regulering.

Med andre ord er vi ikke overbevidste om, at anvendelsen af vendingen ”privat vandforsyningsanlæg” blot kan erstattes med ”…et alment vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2 stk. 1 nr. 2 ….”.

Det er nemlig således, at lovgiverne i enkelte bestemmelser forholder sig til ikke-almene vandforsyningsanlæg (private vandforsyningsanlæg). Det sker bl.a. i vandforsyningslo-vens § 45 stk. 1, 2. pkt.:

§ 45. Almene vandforsyningsanlæg er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage for-syningen af samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde. Mil-jøministeren kan pålægge andre vandforsyningsanlæg, der allerede forsyner flere ejen-domme, at forsyne yderligere ejendomme inden for samme bebyggelse.

§ 45 har således en konstaterende del (1. sætning) og en konstitutiv del (2. sætning). Det er vores opfattelse, at det er den konstitutive del (ikke-almene vandforsynin-ger/private vandforsyninsanlæg), som § 25 første led i Indvindingsbekendtgørelsen for-holder sig til. Det er nemlig en tydeliggørelse af, at det i forhold til de sager ikke er mini-steren, som nævnt i vandforsyningsloven, men kommunalbestyrelsen, som har bemyn-digelsen.

På samme vis fastslår Indvindingsbekendtgørelsen § 25 anden del – at det ikke er ministeren men kommunalbestyrelsen, som har bemyndigelsen i forhold til vandforsyningslovens § 47, hvor der ellers i loven står miljøministeren.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

 

 

 

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?