_mg_6464-claus-christoffersen-fredericia-spildevand-energi-a_s-foto-toke-hage.jpg

Prioriter vandselskabernes mulighed for at understøtte lokal vækst og velfærd!

Vandselskaber er kritisk infrastruktur og helt grundlæggende for, at samfund er attraktive at bo og arbejde i. Vandselskaberne er forudsætning for udbygningen af grønne, organiske, levende samfund i byer og på landet, hvor omkring der skabes arbejdspladser.

Vandselskaber udbyder i gennemsnit 85 procent af deres anlægsopgaver og 50 procent af driftsopgaver til privatejede selskaber. Disse tal ligger langt over, hvad andre demokratisk ejede sektorer og kommuner præsterer.

 

Udlicitering af drift

Udlicitering-drift@2x.pngUdliciteret anlæg

Udlicitering-anlaeg@2x.pngDen høje udbudsgrad forankrer beskæftigelsen i lokalområderne og garanterer, at vandkunderne til enhver tid får de bedste og billigste løsninger.


Den direkte beskæftigelse i vandsektoren
Branchefordeling (top 10 brancher) af direkte beskæftigelse

 Fordeling for hver 100 beskæftigede i vandsektoren, top 10 brancher

Der er en lang række afledte effekter af vandselskabernes ejermæssige forankring i lokalsamfundet. Ud over de flere arbejdspladser, som de skaber, så er det også med til at gøre det muligt for kommunerne at udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som kan understøtte bosætning og være med til at tiltrække både erhvervsliv og familier. Når samarbejdet mellem kommune og vandselskab om byudvikling, klimatilpasning og vandmiljø tæn koordineres, så vil mulighederne blive endnu større i fremtiden.

Det sker f.eks. i forhold til spildevandsplanlægning, udmøntning af klimaplaner, byudvikling, samt byggemodning.

Desuden tiltrækker innovative vandselskaber attraktive medarbejdere til lokalområdet. Det kan forstærke lokale virksomheders og offentlige institutioners tiltag til at etablere arbejdspladser i alle dele af landet, hvilket bidrager til oprettelse af nyskabende erhvervsmiljøer.

Innovation og teknologiudvikling

Vandselskaberne har status af åbne laboratorier, hvor de sammen med private rådgivere og producenter finder nye løsninger, der resulterer i metoder til bedre og billigere drift til gavn for danskerne. Der er flere konkrete eksempler på, at de lokale løsninger udvikles af samarbejdsparterne, der sidenhenender med at blive modnet til eksport, der skaber vækst hos producenter og rådgivere. Det gælder både inden for energiproduktion, spildevandshåndtering, grundvandsudnyttelse og klimatilpasningsløsninger.

Desuden arbejder flere vandselskaber sammen med privatejede virksomheder på at udvikle metoder til at udvinde fosfor af spildevandsslammet. Forædling af fosfor fra slam er en værdifuld genanvendelse, som bliver en gevinst for landbruget.

Vandselskaber aftager en stor andel af innovationsmidlerne

Vandvirksomheder er en stor del af innovationen i Danmark. Der er særligt to innovationsprogrammer som tildeler midler til innovation i vandsektoren. Der er branchens eget program Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP), samt det statslige Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). VUDP er etableret i 2016 og har siden uddelt knap 18 mio. kr. Vandsektorens Teknologiudviklingsfond blev etableret i 2011 og har bevilget over 70 mio. kr. til og med 2015. MUDP har eksisteret siden 2008 og har bevilliget i alt 564 mio. kr. til i alt 432 projekter frem til 2016. I alt 229. mio. kr. af MUDP bevillingerne gik til vandprojekter.


Vand udgør en stor andel af MUDP midlerne. Ud af de i alt 432 projekter der blev bevilliget midler til igennem programmet, havde 45% af projekterne ”vand” som tema. Vand er det tema som har modtaget den største del af MUDP støtten. I alt gik 41% af bevillingerne i MUDP til vand.

Regeringen har et mål om, at halvdelen af Danmarks energiforbrug i 2030 skal være dækket af vedvarende energi.

Stadig flere renseanlæg omdanner spildevandet til energi og værdifulde restprodukter. Vandselskaber prioriterer at understøtte deres drift med sol- og vindenergi. Vandselskaberne agerer cirkulært og bæredygtigt og udvikler løbende nye metoder til at blive endnu mere energivenlige og førende med teknologi, hvilket kan påvirke vandtaksten i positiv retning.

Alle projekter og bevillinger

MUDP projekter og bevillinger

Vand udgør 45% af projekter og 41% af MUDP bevillinger.
Øvrige MUDP bevillinger udgøres af kemi, industriens miljøudfordringer, bæredygtigt byggeri, luft, og affald og cirkulær økonomi

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?