COLOURBOX8654070.JPG

DANVA præsenterer her materiale til brug for dig, der er kandidat til valg til Folketinget i 2019. Her finder du argumenter for, hvorfor det er vigtigt at prioritere vandspørgsmålet højt over for vælgerne.

Vandselskaber sikrer sundhed og rent miljø

Det vigtigste for levende by- og landsamfund er rent vand, rent vandmiljø via renset spildevand og sikker håndtering af de stadig større regnmængder som følge af klimaforandringerne. Vandselskaberne sikrer vækst og velfærd, skaber arbejdspladser og gør lokalsamfundene attraktive for erhvervsliv og familier.

Resultatet af vandselskabernes arbejde understøtter folkesundheden, skærmer miljøet og sikrer, at værdier ikke tabes og samfundet ikke går i stå, når de stadig hyppigere skybrud og oversvømmelser rammer.

Ifølge World Economic Forum er udfordringerne med vand den væsentligste trussel mod mennesker, miljø og økonomisk stabilitet i verden. 

Danske vandselskaber er i verdensklasse til at håndtere vand, hvorfor Danmark også er førende med eksport af vandløsninger. Metoder, modeller og systemer udvikles ude i de lokale vandselskaber rundt om i landet i samarbejde med producenter og rådgivere. Ud over at skabe private arbejdspladser og beskæftigelse, så er det selve grundlaget for de smarte måder, danske vandkunder hele tiden sikres bedre og billigere løsninger, der giver de lavest mulige vandtakster.

Stabile, lave priser på vand

Vandselskaberne leverer sine ydelser til stabile, lave priser, der udgør 1,4 procent af udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning bruger familier i gennemsnit 5,2 procent af deres husholdning på forsikringer.

En husstands forbrug:

Vandselskaber er centrale for bæredygtighedv

Klimaforandringer over hele kloden inklusiv Danmark påvirker vand.
Nogle steder er der vandmangel andre steder oversvømmelser, der er vanskelige at håndtere.

Vandselskaberne bidrager til at sænke klimabelastningen, og understøtter den grønne omstilling og cirkulære økonomi. Renseanlæg producerer grøn energi af spildevandet til at drive deres processer. Den strøm, der bliver i overskud, sendes ud i el-nettet til danskerne som vedvarende energi. Desuden bliver varmeenergien fra spildevandet brugt til klimavenlig fjernvarme flere steder. Potentialet er stort, og med de rigtige rammer, kan vandselskaberne opnå endnu bedre resultater og blive endnu mere klimavenlige til gavn for Danmark og resten af verden.

Hvis den danske fortælling om verdens bedste vandløsninger for alvor skal slå igennem på eksportmarkederne, skal energi- neutralitet være normen. Vandsektoren foreslår en model, hvor vandselskaberne/kommunerne frivilligt melder deres målsætninger ind, og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele regnskabet skal gå i nul og i plus.

Oveni arbejdet med energi bestræber stadig flere renseanlæg sig på at forædle deres restprodukter, så de f.eks. kan udvinde fosfor af slam, der bruges til bl.a. gødning på marker.

Det er desuden et faktum, at vand fra hanen er den mest klimavenlige af alle drikkevarer. Håndtering af det rene drikkevand fra undergrundens grundvand er en af Danmarks største styrker. Den styrke er vi kendt for i store dele af verden.

Figur 3: Klimabelastning fra fødevarer og drikkevarer opgjort efter vægt (kilo CO2e per kilo fødevare eller drikkevare, ekskl. iLUC). Kilde: FDB 2011

Danskerne ønsker rent og urenset vand fra hanen

Forsigtighedsprincippet skal være grundlæggende for beskyttelsen af vores drikkevand. Indtil for nylig har hensynet til erhvervsbeskyttelse haft en markant betydning.

Danskerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen, og at det skal være frit for rester af miljøfremmede stoffer. Danskerne siger også, at noget af det, de frygter allermest, er forurening af deres drikkevand.
Det er nødvendigt konsekvent at håndhæve forsigtighedsprincippet for at passe på det rene drikkevand, der er under pres fra nedsivning af pesticidrester og nitrat.

Vandselskaberne kan skabe endnu mere værdi

a) Fjern regel om, at kommuner skal finansiere mindst 25 pct. af klimatilpasningsløsninger ved anvendelse af medfinansieringsordningen. Det tvinger vandselskaber til at gennemføre løsninger, der er fire gange så dyrere for samfundet.

b) De største problemer med defekte ledningsnet er overvejende det, der ligger på privat grund. Problemet giver øget vandtab ift. drikkevandsledninger og store udfordringer med rotter i kloaknettet. Det bør derfor være muligt for vandselskaber at håndtere ledninger på privat grund.

c) Til trods for, at udledning af 96 pct. af alle medicinrester sker fra private hjem, anlægger sygehuse renseanlæg. Det vil i mange tilfælde være samfundsøkonomisk billigere og bedre, at spildevandsselskaberne håndterer opgaven.

Vandselskaberne leverer kvalitet og effektivitet

Den danske vandsektor er verdensførende med løsninger, der giver kvalitet og effektivitet. Det gør Danmark førende inden for eksport af vandteknologi. Men vandselskaberne presses af et ensidigt økonomisk reguleringsfokus med højere effektiviseringskrav end de, der er politisk aftalt. Det har en hæmmende effekt på kerneydelser og udvikling af nye løsninger. F.eks. er det blevet vanskeligere at foretage klimatilpasning i det tempo, der efterspørges for at forhindre oversvømmelser. Desuden har vandselskaberne problemer med at finde ressourcer til innovation og udvikling af nye løsninger. Nye løsninger forbedrer Danmarks konkurrenceevne i forhold til eksport af dansk vandteknologi og giver lavere priser til danskerne.

Vandselskaber i demokratisk ejerskab sikrer forsyning i verdensklasse

Vandselskaber er underlagt demokratisk ejerskab og hviler økonomisk i sig selv. Det er nødvendigt at kæmpe for, at ejerskabet af vandselskaber ikke skal forvaltes efter et nyt princip om profit på vand, hvilket vil gøre det muligt at sælge vandselskaber til kapitalfonde.

Vandselskaber leverer det mest livgivende, der findes, rent drikkevand, og de håndterer det mest miljøskadende og sygdomsfremkaldende, der findes, nemlig spildevand. Oveni løser de problemer med de stigende regnmængder og bidrager væsentligt til at undgå oversvømmelser ved skybrud.

Vandselskaberne leverer deres ydelser til stabile, lave priser, der udgør 1,4 procent af udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning bruger familier i gennemsnit 5,2 procent af deres husholdningsbudget på forsikringer.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?