Høringssvar på udkast til vejledning til serviceniveaubekendtgørelsen – jeres j. nr. 2020-58790

Reglerne i serviceniveaubekendtgørelsen er meget komplekse i både økonomisk og teknisk henseende. Vejledning er derfor helt nødvendig for, at spildevandsselskaber, kommuner og øvrige interessenter kan iværk-sætte projekter omfattet af reglerne. Så det er godt, at der nu er en vejledning på vej.

En nyttig vejledning

Høringsudkastet er rigt på relevante informationer, og de mange illustrationer, diagrammer samt tabeller understøtter og supplerer tekstforståelsen på en god måde. De to eksempler er også meget nyttige. Ikke mindst giver beskrivelserne af de mange overvejelser god inspiration til iværksættelse og gennemførelse af projekter.

Vejledningen burde være kommet tidligere

Det er meget uhensigtsmæssigt, at vejledningen først kommer næsten et år efter ikrafttrædelsen af de nye regler for klimatilpasningsprojekter pr. 1. januar 2021. Som udkastet til fulde viser, er det meget vanskeligt at komme i gang med nye klimatilpasningsprojekter uden vejledning til bekendtgørelsen. Vi har også hørt fra mange spildevandsselskaber, at de ikke kan komme i gang med nye projekter, før de har en vejledning.

Det skal fremgå, at projekter med et andet hovedformål end klima-tilpasning ikke er omfattet af den samfundsøkonomiske metode
Under afsnit 2 om formål og anvendelsesområde bør det fremgå, at projekter med et andet hovedformål end klimatilpasning men med afledte effekter i form af forhøjelse af serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand eller reduktion af skadesniveau ikke er omfattet af den samfundsøkonomiske metode. Reglerne herom fremgår af omkostnings-bekendtgørelsen.

Det bør fremgå, at et vandopland kan strække sig over store afstande herunder over både land- og byområder

Udkastet omtaler udelukkende forholdsvist små vandoplande beliggende i byområder. Som det er beskrevet i lovbemærkningerne, kan der være projekter, hvor det giver mening at lave vandparkering. En vandparkering kan f.eks. ske i forbindelse med et vandløb eller sø i det åbne land eksempelvis 20 km. opstrøms et byområde med udfordringer med oversvømmelser. Det er vigtigt, at vejledningen også omtaler denne situation både til inspiration og til bekræftelse af, at reglerne giver mulighed for også at lave sådanne projekter. Der bør også være en definition på vandoplande i udkastets hovedafsnit 3 om definitioner.

Det skal fremgå, at spildevandsselskaber ikke bør inkludere nettoafgiftsfaktor ved omkostningsberegninger af selskabernes mulige tiltag

Spildevandsselskaberne er udskilt fra den offentlige forvaltning og betaler dermed afgifter på lige fod med private virksomheder. Da spildevands-selskaberne køber varer og tjenester til markedspriser og ikke faktorpriser, vil omkostninger til mulige tiltag finansieret af spildevandsselskaberne allerede være opgjort i markedspriser. Inkludering af nettoafgiftsfaktor i spildevandsselskabernes tiltagsomkostninger vil give misvisende forhøjelser af disse omkostninger. Se også det vedlagte bilag for bemærkning til udkastets omtale af skatteforvridningsfaktor.

Vi uddyber gerne vores synspunkter.

Bilag

Se bilag her for indspil af mere teknisk karakter.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA