Udkast til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, jnr. 2021-725

Til Trafikministeriet

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har noteret sig det politiske forlig fra 28.10.2021 om regulering af markedet for ladestandere, og i den forbindelse er det angivet:
”Parterne er enige om, at udkastet til lovforslag justeres således, at det tydeliggøres, at staten og offentligt ejede selskaber (f.eks. kommunalt ejede forsyningsselskaber) er omfattet af visse af lovens bestemmelser, f.eks. bestemmelsen om markedsvilkår.”

Det er centralt for DANVA, at det er frivilligt, i hvilket omfang en kommunalt ejet vand- eller spildevandsforsyning ønsker at indgå aftaler om etablering af ladestandere og levere opladningstjenester på forsyningens areal og give offentligheden adgang hertil.

Uddybning

Når den politiske aftale sammenholdes med lovudkastet, opstår der tvivl om, hvilke kommunalt ejede forsyninger der ønskes omfattet; § 60 selskaber, alene de forsyninger omfattet af Udbudsloven, alle kommunalt ejede forsyninger uanset organiseringsform og uanset forsyningsart?

De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger er i øvrigt organiseret som kapitalselskaber – typisk aktieselskaber.

Markedsvilkår - § 3
De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger er i dag allerede forpligtiget til at indgå aftaler på markedsvilkår, se § 19 stk. 4 i Vand-sektorloven nr. 1693/2021. Af denne grund antager vi ikke, at udkastets   § 3 med fokus på indgåelse af aftaler på markedsvilkår vil have en særskilt betydning for disse forsyninger.

Vi anser m.a.o. ikke § 3 som værende en lex specialis/særregel med forrang for sådanne aftaler, såfremt at de indgås af de kommunalt ejede forsyninger. Under alle omstændigheder opfordrer vi til udfærdigelse af nogle lovbemærkninger, der yderlig uddyber relevansen af henvisningen til udbudsloven. Som vi forstår udbudsloven, så angår den i mere eller mindre omfang de forskellige kommunalt ejede forsyningsarter.

Baggrunden for anmodningen om uddybningen er, at det kan opstå tvivl om forståelsen, da udbud over tærskelværdierne for vandforsyningerne tager afsæt i forsyningsdirektivet implementeret ved bekendtgørelse i Danmark, mens sådanne udbud for spildevandsforsyningerne er baseret på udbudsdirektivet og dermed udbudsloven.

Adgang til etablerede ladestandere og service på offentligt areal - § 4
I lovbemærkningerne kan det læses, at det antages, at kommuner ikke i dag med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler eller anden lovgivning kan etablere og drive ladestandere til brug i det offentlige rum eller med henblik på at tilgodese bestemte persongrupper, f.eks. ansatte eller gæster.

Om en lignende betragtning gør sig gældende i forhold til de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger organiseret som kapitalselskab er uklart i dag. Disse forsyninger vil som udgangspunkt anse sig som privat-retlige aktører grundet deres organisationsform – samtidigt er deres aktivitet dog reguleret ved lov eller sker under hensyntagen til kommunal-fuldmagten.

DANVA vil være positiv stemt overfor, at det tydeliggøres ved lov, at kommunalt ejede forsyninger (offentligretlige organer som defineret i Udbudsloven/Udbudsdirektivet) kan vælge at muliggøre etablering af ladestandere og af levering af opladningstjenester. Det vil i givet fald ske ved brug af private operatører af ladestandere og udbydere af oplad-ningstjenester.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA