Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til drikkevands-bekendtgørelsen og konsekvensrettelser af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger .

Til Miljøministeriet

Drikkevandsbekendtgørelsen 

Fejlrettelse af dispensationsbestemmelser  
DANVA har ingen bemærkninger til denne ændring.   

Tilføjelse af nye stoffer på bekendtgørelsens bilag 2 
Tre nye stoffer foreslås optaget på bilag 2. DANVA har ingen bemærkninger hertil, idet stofferne inkluderes på listen i overensstemmelse med procedure fremlagt i regi af Miljøstyrelsens vandpanel. Det drejer sig om stofferne Metaldehyd, Imazalil og Metamitron-desamino. Desuden er CTA flyttet fra bilag 1 b til bilag 1 d.   

Skærpet kravværdi for sum af 4 PFAS 
Kravværdien for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS skærpes i overensstemmelse med anbefaling fra Miljøstyrelsen af 8. juni 2021. DANVA har ingen bemærkninger hertil. 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 

Ændringerne i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vand-forsyningsanlæg medfører konsekvensrettelser af bekendtgørelse om miljømålinger. 

4 og 6 måneders frist for akkreditering i forhold til bekendt-gørelsens ikrafttræden 
DANVA mener, at kravet om akkreditering skal samordnes med bekendtgørelsens ikrafttræden. Vi er bevidste om, at der er praktiske udfordringer, men akkrediteringen er selskabernes garanti for, at analysen er retvisende og derfor en af grundpillerne i arbejdet med vandkvalitet og tillid til drikkevandet. Derfor er det DANVAs opfattelse, at kravet om akkreditering skal være gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden. 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA