DANVA’s høringssvar til Lov om ændring af epidemiloven.

Til Sundhedsministeriet

DANVA finder det glædeligt, at der med Lov om ændring af epidemiloven skabes et klart grundlag for, at spildevandsforsyningsselskaberne kan deltage i smitteopsporing og smitteovervågning via spildevandet, forudsat at selskaberne får omkostningerne hertil refunderet.

Overvågning af smitte via spildevand har et stort potentiale i forhold til fremtidig smitteovervågning i samfundet, og DANVA er helt enig i, at Spildevandsforsyningsselskaberne kan bistå med en række aktiviteter i den forbindelse, som fx planlægning og udvælgelse af prøvesteder, opsætning af måleudstyr og selve prøveudtagningen, som det fremgår af lovbemærkningerne.

Ofte vil der være tale om rutinemæssige opgaver, som vandselskabet allerede varetager i forbindelse med den sædvanlige prøvetagning, særligt når det gælder prøvetagning på renseanlæg. I de tilfælde hvor der skal udtages prøver i fx vejbrønde, vil det være en forudsætning, at vandselskabets driftsfolk er til stede for at sikre, at dæksler genplaceres korrekt. Der er således en samfundsmæssig gevinst i at gøre det muligt for kommunen, at kunne lave aftale med vandselskabet om udførelse af opgaver, både fordi de har erfaringen og kompetencerne, fordi det ligger tæt op ad den rutinemæssige prøvetagning og fordi de under alle omstændigheder skal tilse prøvetagning i brønde, når tredjepart skal have adgang til spildevandsselskabets anlæg.

Uagtet at det er godt, at der nu skabes en klar hjemmel, finder vi, at lovforslaget ser for snævert og begrænsende på mulighederne for smitteovervågning via spildevand og vandselskabernes mulighed for at bidrage. Forslaget nævner ud over SARS-CoV-2, sygdomsfremkaldende organismer og resistente bakterier, men potentialet er meget større og kan fx rumme gener, der koder for resistens og resistensdannende stoffer. Samtidig tages der ikke højde for udviklingen i spildevandsselskabernes prøvetagnings-udstyr, der fx med tiden forventes også at kunne udføre selve analysen.

Vandselskaber har en generel mulighed for at udnytte deres særlige viden fra hoved-virksomheden til deltagelse i samarbejder med private aktører, herunder vedrørende private aktørers teknologiudvikling og eksport-virksomhed som tilknyttet virksomhed. Videreudvikling og afprøvning af smitteopsporing i spildevand er et område, som det netop vil være naturligt og relevant at videreudvikle, afprøve og samarbejde om. DANVA skal opfordre til, at lovbemærkningerne præciseres/justeres således, at lovforslaget ikke medfører tvivl og en begrænsning i udviklingen.

DANVA noterer sig og er enig i betragtningen om, at hverken omkostninger eller godtgørelse vil skulle indgå i den økonomiske regulering af selskaberne efter vandsektorloven. DANVA skal dog samtidig, for at undgå misforståelser, efterlyse en tydeliggørelse af, at omkostningerne selvfølgelig heller ikke vil indgå i benchmarkingen af vandselskaberne. Derfor mener vi, at der også kan være behov for justering af bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vand-selskaberne. Endelig skal vi i forhold til ændringer gøre opmærksom på, at mindre vandselskaber kan have behov for at indhente assistance for at varetage pålagte opgaver, hvilket der ligeledes er behov for at indtænke.

DANVA er allerede i tæt dialog med Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriet og Statens Seruminstitut om smitteovervågning via spildevand. Vi stiller fortsat gerne vores kompetencer og tid til rådighed for samarbejde omkring etablering af et nationalt overvågningsprogram og facilitering af kontakten til vandselskaberne.

Med venlig hilsen

Helle Katrine Andersen
DANVA