DANVA kommentarer til Kommissionens udkast til gennemførelsesforordning vedr. fastsættelse af regler om mærkningskrav for engangsplastprodukter oplistet i del D i annexet i Engangsplastdirektivet, 2019/904

Til EU-Miljøspecialudvalg

Ligesom den samlede europæiske vandsektor er Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, glade for vedtagelsen af Engangs-plastdirektivet, der dels introducerer et udvidet producentansvar dels mærkningskrav. Foreningen noterer sig således med tilfredshed, at regeringen er positiv over for kommissionens forslag til gennemførelses-forordning, der angår mærkningskrav i forhold til særskilte produkter. 

Ud over at engangsplast er en udfordring natur- og miljømæssigt er det også en markant udfordring for driften af spildevandsanlæg, der skal sikre, at spildevandet renses forsvarligt inden det føres til recipienterne. Engangsplast kan således give anledning til tilstoppede pumper, som kan resultere i kloakoverløb og frigive plast til miljøet. 

Kommissionens konsekvensanalyse anslog således, at omkostningerne til afhjælpende handlinger hos de europæiske spildevandsanlæg mhp. at fjerne engangsplast svarede til ca. 7,7 mia. EUR årligt. Dette repræsen-terer ca. 18 % af den samlede omsætning i EU's spildevandssektor. 

Vådservietter er et særligt stort problem og forårsager regelmæssigt tilstopning af pumper og rør i spildevandsanlæg. Alene i Storbritannien anslås omkostningerne til rydning af blokeringer i spildevandsanlæggene til 115 millioner euro om årligt. 

DANVA er ikke bekendt med en beregning for den danske spildevands-sektor. Men det kan som et eksempel oplyses, at i et bestemt område i Odense, hvor 32 private huse udleder til en pumpestation var der store problemer. I 2017 havde denne pumpestation således 55 nedlukninger forårsaget af vådservietter. Omkostningerne til at fjerne vådservietter fra pumperne var 80.000 kr. på et år, svarende til ca. 1085 kr./ indbygger/år i dette område. Derefter gennemførte forsyningen en kampagne med en klar opfordring til borgerne om ikke at bruge toilettet som en skralde-spand, det fungerede, og det sidste år har de ikke haft en tilstopning i pumpestationen. 

Ligesom i flere andre europæiske lande er der omfattende kampagner af denne karakter Danmark, se https://www.kun3tingiditlokum.dk/