Høringssvar: Europa-Kommissionens meddelelse ’Stepping up Europe’s 2030 climate ambition’

Til Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

DANVA har med interesse læst Europa-Kommissionens meddelelse ’Stepping up Europe’s 2030 climate ambition’ og kan bakke op om, at der er behov for en mere ambitiøs målsætning for EU's bidrag til at leve op til Paris-aftalen, så man som minimum når en 55% reduktion i 2030 for hele EU.

Vi har også noteret os, at Kommissionen i forslaget fremhæver, at: “Achieving 55% greenhouse gas emissions reductions will require actions in all sectors (…) A climate-neutral transition can only be accomplished with contributions from everyone.”

I den forbindelse ønsker vi at gøre opmærksom på vandsektorens bidrag til udledninger og potentialet for reduktion af udledningen inden for sektoren. I juni 2020 vedtog et flertal af Folketingets partier en aftale om en Energi- og Klimaneutral vandsektor. Denne målsætning arbejder man frem mod at nå i 2030.

Virkemidlerne er her både øget energieffektivitet og udnyttelse af sektorens store potentiale for energiproduktion bl.a. gennem udvinding af energi f.eks. via produktion af biogas af slam fra renseanlæg og energi fra spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi. Spildevandsslam kan også bruges til klimavenlig biogas og biobrændstof til blandt andet tung godstrafik (lastbiler) og luftfart.

Spildevandsrensning bidrager til udledning af metan og lattergas, og derfor er det nødvendigt at se på de samlede udledninger af drivhusgasser for sektoren her. Vandsektoren kan også bidrage positivt til optag af drivhusgasser ved skovrejsning, hvilket samtidig har flere positive effekter for beskyttelse af grundvandsressourcer og for biodiversitet i indvindingsområderne.

DANVA skal hermed opfordre Klima, Energi- og Forsyningsministeriet til, at man i forbindelse med EU’s klimaplan også arbejder for energi- og klimaneutralitet for den europæiske vandsektor. Det vil også have en positiv effekt i forhold til eksport af dansk energieffektiv vandteknologi.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen, direktør
DANVA