Til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Høring af ny bekendtgørelse og vejledning om kommuners planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande samt Erhvervsstyrelsens information om kommende ændring af planloven (j.nr. SVANA-400-00017)

Med de nye vandplaner er de gamle retningslinjer (40 og 41) om fysisk planlægning i kommunerne bortfaldet og erstattes med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning, der skal sikre, at nødvendig byudvikling også kan ske i områder udlagt som OSD-områder, men som samtidig tager hensyn til den nødvendige grundvandsbeskyttelse. DANVA er dog af den opfattelse, at forslaget ikke tager de nødvendige grundvandshensyn til især truslen fra boligområder. Vi mener derfor, at indvindingsområder generelt skal friholdes for byudvikling, med mindre der er manglende alternativer.

Vandforsyninger med indvinding i byområder har ofte meget store udfordringer i forhold til grundvands-kvaliteten, idet der meget ofte er problemer med organiske opløsningsmidler, olie- og tjærestoffer, m.m. Dertil kommer, at forekomsten af pesticider i byområder er på samme niveau som i landbrugsområder. For så vidt angår opløsningsmidler og olie- og tjærestoffer, så er der i dag en høj grad af kontrol med anvend-elsen, så man kan tale om fortidens synder. Dette er desværre ikke tilfældet i forhold til pesticid-anvendelsen i bolig og erhvervsområder.

Det er derfor stærkt bekymrende og uforståeligt, at man i høringsudkastet fastslår, at pesticidanvendelse i boligområder ikke udgør en trussel imod grundvandet, og at der derfor ikke er grundlag for restriktioner i forhold til boligområder. Som begrundelse for dette angives nye regler for godkendelse af pesticider/ sprøjtemidler til brug i private haver. DANVA har tidligere støttet disse ændringer som et skridt i den rigtige retning, men det er også vores opfattelse, at det langt fra løser de store problemer på området. Dette skyldes, at sprøjtemidler bruges på områder, hvortil de ikke er godkendt, at der i stor stil erhverves og anvendes sprøjtemidler til erhvervsformål, og ikke mindst bekymrende er det, at der i stor stil indkøbes sprøjtemidler i specielt Tyskland og herunder også midler, der ikke er tilladte i Danmark til hverken privat eller erhvervsmæssige formål.

Dette er dokumenteret ved flere interviewundersøgelser og at se bort fra den reelle anvendelse af sprøjtemidler i boligområder er efter vores opfattelse en alvorlig fejl, der risikerer at ramme fremtidens vandforsyning hårdt.

I udkastet gøres der delvist op med princippet fra de gamle retningslinjer 40 og 41, hvor hovedvægten blev lagt på beskyttelse af områder med stor grundvandsdannelse. Dette giver mening, da det kun er for en del forurenende stoffer, at der er klar sammenhæng mellem forureningstrussel og stor grundvandsdannelse. Der foreslås derfor, at det kun er i nitratfølsomme områder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme områder, at der skal tages særlige hensyn. Det er dog efter vores opfattelse en utilstrækkelig tilgang til den nødvendige beskyttelse ved eventuel fremtidig byudvikling og det kan specielt undre, at der ikke stilles særlige krav i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Vi vil derfor foreslå følgende konkrete retningslinjer for den fremtidige byudvikling. Overordnet bør indvindingsområder friholdes for byudvikling generelt, således, at der kun byudvikles i disse områder, hvis der ikke kan findes alternative placeringer. Hvis det stadigt er nødvendigt at byudvikle i indvindings-områder, så bør det ikke komme på tale at udbygge i NFI og SFI, med mindre alle alternativer er udtømte og i givet fald skal alle relevante krav til anvendelse af forurenende stoffer tages i brug. Endeligt anser vi det for en forglemmelse, at der ikke i bekendtgørelsen er lagt op til forbud mod byudvikling i de boringsnære beskyttelsesområder, da de netop er udlagt for at hindre forurening af en borings nærområde.

Men venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA