Til Erhvervsstyrelsen

Generelt

Foreningen har bemærket, at der ændres på formålsbestemmelsen med henblik på, at beslutningstagerne eksplicit inddrager hensynet til vækst i sine afvejninger:

»Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.«

Begrebet bæredygtigt har en klar relation til Brundtland-rapporten fra 1987, hvor tidsperspektivet er centralt, og kommende generationers interesser har staten hidtil sikret ved sin indsigelsesret efter planloven. Ikke mindst taget i betragtning at statens indsigelsesret fokuseres til fire nationale interesseområder tillader vi os at opfordre til, at der i lovbemærkninger angives, at afgørelser efter planloven fortsat skal understøtte en udvikling, hvor der skaffes mennesker og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov for blandt andet rent drikkevand.

En differentieret høringsperiodemodel kan være pragmatisk og fortsat give borgere, virksomheder m.fl. fornuftige tidsfrister til at bidrage til planers indhold og legitimitet (deltagelse i beslutningsprocesser).  Vi vil gerne opfordre til, at det i lovmotiverne angives, at de nye tidsfrister ikke må være i uoverensstemmelse med praksissen hos Aarhus Konventionens Compliance Komite.

DANVA finder det positivt, at den nye planlovgivning vil blive evalueret inden 01.07.2020. I den forbindelse vil vi opfordre til, at der vurderes på, hvad de nye rettigheder til produktion i landzoner, pensionisternes lettere adgang til at få omdannet deres sommerhus til helårsbeboelse samt udvidelsen af brugsperioden har betydet forsyningsmæssigt (vand- og spildevandsforsyning) herunder evt. behov for øget udbygning og den affødte økonomiske effekt på takstniveauet.

Specifikt

Foreningen finder det positivt og nødvendigt, at der i lovplanen også fremover synliggøres, at beskyttelse af drikkevandsinteresse skal have høj prioritet, da grundvandshensynet udgør en væsentlig forudsætning for kommunerenes fysiske planlægning. Vi er enige i, at redegørelsen i kommuneplanen fortsat skal omtale regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning – ligesom vi også støtter den nye bestemmelse, som kræver en redegørelse af kommuneplanens sammenhæng til de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse samt reglerne udstedt med hjemmel i vandforsyningslovens § 11 a stk. 2. Det er dog væsentligt, at bortfald af retningslinje 40 og 41, ikke må betyde, at der fremover kan opføres boligområder i OSD-områder uden en redegørelse for mulige konsekvenser for kvaliteten af drikkevandet i nuværende og fremtidige indvindingsområder.

Der er således et samspil mellem planregimet efter planloven og planregimet på vandområdet (vandforsyningsloven, lov om vandplanlægning) – og det er vanskeligt at få overblik over for alle parter. På den baggrund vil vi opfordre til, at dette samspil og dermed planlægningshierarki indgår i en vejledning.

DANVA vil gerne opfordre til, at når der i lovbemærkninger omtaler de fire nationale interesseområder, at det præciseres, at området ”natur- og miljøbeskyttelse” også omfatter grundvandshensyn – og dette hensyn dermed fortsat er omfattet af statens indsigelsesret efter planloven.

Taget i betragtning at der sker en begrænsning af høringsfristerne i ”konventionens hjemland” (CV se side 44), og at kommunalbestyrelsen i alle tilfælde forpligtiges til at foretage en konkret vurdering af, om omstændighederne tilsiger en længere høringsperiode end den, der følger af minimumsfristen – vil vi foreslå, at argumenterne for at anvende minimumsfristen offentliggøres sammen med og samtidigt med offentliggørelse af høringsfristen.

Som forening for vand- og spildevandforsyninger er det naturligt, at vi gør opmærksom på, at der kan være behov for udvidelse/udbygning af forsyningsnet m.m. – når der fremover skal være ret til udvidelse af erhvervsvirksomhed i landzone, ret for pensionister til efter 1 års ejerskab at anvende sommerhuse i landzone til helårsbeboelse, ændre anvendelse af eksisterende bygninger i landzone og den obligatoriske udvidelse af sommerperioden således, at der kan ske ubegrænset overnatning i 34 uger.

I forbindelse med nye projekter i landzone anføres, at der skal foretages en vurdering af, om et projekt har afledte effekter eller udgifter for kommuner eller andre interessenter. Her vil DANVA derfor opfordre til, at der eksplicit nævnes behov for kloakering og konsekvenserne deraf for forsyningerne og deres kunder.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA