Til Erhvervsstyrelsen

DANVA har noteret sig den politiske aftale fra juni 2016 om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet", og at der i den sammenhæng var enighed om at oprette Planklagenævnet. Foreningen har noteret sig, at ønsket er, at klagesystemet skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for natur og miljø.

Det undrer os, at ordene ”klima” og ”vand” ikke findes en eneste gang med lovforslaget. Det er vores vurdering, at klimatilpasningsaktiviteter i den nære fremtid vil fylde meget i planlægningsarbejdet. Planloven blev ændret i 2014 mhp., at klimatilpasningselementer kunne integreres i lokalplaner – og det må også formodes, at de aktuelle klimatilpasningsplaner fremover også får et lovgivningsmæssigt ophæng, således at de ikke alene er baseret på en aftale mellem regeringen og KL.

Foreningen vil gerne opfordre til, at det overvejes at introducere en hjemmel til, at nævnets formand kan indkalde specialister ad hoc. Der kunne desuden være andre emner end klimatilpasning, der fordrer en særlig kompetence, som de permanente sagkyndige ikke besidder. En lignende hjemmel findes i øvrigt i det aktuelle høringsudkast til Lov om Miljø- og Fødevareklagenævn.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA