Til Naturstyrelsen
Skanderborg, den 21. februar 2011

DANVA høringssvar vedrørende udkast til liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandværkerne skal analysere for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, takker for modtagelsen af høringsmaterialet (jeres J. nr. NST-466-00031).

En opdatering af bilagslisten til boringskontrolvejledningen har længe været et stort ønske for DANVA og vi er derfor glade for at se et udkast til den reviderede liste. I det følgende vil vi gerne give nogle bemærkninger til dels de foreslåede pesticider dels generelle bemærkninger om den fremtidige brug og opdatering af listen.

Generelt

Efter vores opfattelse bør der være et fornuftigt forhold mellem udgifterne til analyser og risikoen for fund af pesticider. Vi er derfor enige i, at stoffer der aldrig eller sjældent findes ikke bør optræde på listen. På den anden side bør stoffer, der optræder hyppigt i Grundvandsovervågningen, Varslingssystemet eller andre analyseprogrammer være omfattet af den obligatoriske kontrol. Det er derfor foruroligende, at det nye forslag til analyseprogram kun indføjer et nyt aktivstof (glyphosat), mens 8 pesticider udgår af den generelle liste. Dette betyder, at der reelt kun skal analyseres for 11 pesticider og deres nedbrydningsprodukter i det nye program, mens den gamle pakke indeholdt 19 aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter. Nedenfor vil vi give nogle bud på, hvilke stoffer, der burde opretholdes, og hvilke der burde tilføjes listen.

Endvidere mener vi, at listen skal være genstand for en årlig evaluering med henblik på at sikre, at listen holdes ajour. Denne evaluering bør naturligvis fremadrettet inddrage vandselskaberne.

I boringskontrolvejledningen angives, at analysepakken skal tage hensyn til arealanvendelsen i indvindingsområdet. Dette kræver, at vandselskab og kommune har kend-skab til driften og brugen af pesticider i området, men det er i dag meget vanskeligt at sikre sig dette overblik. Naturstyrelsen bør derfor informere kommuner og vandværker om, hvorledes denne viden kan erhverves.

Bemærkninger til listens valg af pesticider og nedbrydningsprodukter

En række pesticider er fjernet fra den reviderede liste, mens glyphosat er tilføjet. For så vidt angår glyhosat, så kan vi tilslutte os behovet for, at det mest anvendte stof i Danmark langt om længe skal indgå i det obligatoriske analyseprogram. Vi kan endvidere støtte de på listen foreslåede nedbrydningsprodukter.

Cyanazin, Dimethoat, DNOC, Isoproturon, Linuron, og Pendimethalin er fundet meget sjældent i danske analyseprogrammer, og kan derfor efter vores opfattelse undlades i det obligatoriske analyseprogram. Metamitron og Terbutylazin er derimod i blandt de stoffer, som Varslingssystemet for pesticider har identificeret som problematiske og bør derfor indgå – for Terbutylazin kan det dog være, at inddragelsen af to nedbrydningsprodukter er tilstrækkelig.

Generelt mener vi, at listen udover de historiske fund skal tage udgangspunkt i Varslingssystemets resultater – eventuelt suppleret med anbefalinger under hvilke omstæn-digheder, stofferne skal indgå i den obligatoriske boringskontrol. Dette betyder, at der efter vores opfattelse skal være anbefalinger på listen for så vidt angår stofferne Azoxystrobin, Ethofumesat, Metamitron, Picolinafen, Pirimicarb, Propyzamid, Rimsulfuron og Tebuconazole.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen