Til Miljøstyrelsen
21. februar 2011

DANVA anser EU’s kviksølv strategi som et nødvendigt og væsentligt redskab til at nedbringe forureningen med kviksølv og påpeger nødvendigheden af en indsats både hvad angår de diffuse kilder samt en indsats rettet mod specifikke punktkilder.

Kviksølv, der anvendes i dental amalgam tilledes kloaksystemer som en diffus forurening fra dagligt forekommende erosion fra menneskers amalgamfyldninger og via tilledninger fra tandlægeklinikker. Kviksølv, der anvendes i dental amalgam er i øjeblikket en vigtig kilde til kviksølvforurening i hele Europa. Svenske undersøgelser viser, at brugen af amalgam er langt den største kilde til kviksølv i spildevandet og amalgam er den største enkeltstående kilde til kviksølv i vandmiljøet og i spildevandsslam.

Udfasning af kviksølv er en omkostningseffektiv metode til reduktion af tilledningen af kviksølv til afløbssystemer og vandmiljø, og på lang sigt er en EU baseret udfasning af dental amalgam afgørende for at håndtere den diffuse udledning af amalgam med hensyn til at opfylde Vandrammedirektivets miljøkvalitetskrav til kviksølv. Udfasning af amalgam fyldninger udføres med succes i flere lande (bla. Finland og Sverige og til dels også i Danmark) og kan anses som best practise med hensyn til at reducere tilledning af kviksølv til afløbssystemer og vandmiljø fra byområder.

Venlig hilsen
Helle Katrine Andersen
DANVA